PERSPEC✝IVA II 2003 nr 2 (03)

PERSPEC✝IVA II 2003 nr 2 (03)

Wprowadzenie Redaktora

Prezentujemy kolejny numer naszego naukowego czasopisma Perspectiva , który zawiera siedemnaście artykułów oraz dwanaście recenzji i omówień. Względem dwóch poprzednich wydań tego półrocznika zmieniliśmy nieco kolejność w dziale artykułów. W tym numerze, nawiązując do podtytułu: Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne – najpierw zamieściliśmy artykuły z tematyki teologicznej, następnie filozoficznej i historycznej. Problematykę teologiczną otwieramy zagadnieniami biblijnymi. Po nich znajdują się przyczynki z zakresu teologii systematycznej i praktycznej. Zagadnienia filozoficzne i historyczne kończą katalog rozpraw. Te Studia najliczniej grupują artykuły z dwóch obszarów zagadnień: teologii praktycznej oraz historii. Nasze czasopismo wsłuchuje się w nauczanie II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie m.in. znajdujemy pouczenie: „Czasopisma katolickie winny zachowywać nie tylko poziom merytoryczny, lecz także wysoki poziom warsztatowy i redaktorski. Powinny być miejscem szerzenia prawdy, chrześcijańskiego optymizmu, postawy miłości oraz prowadzenia interesującego dialogu” (nr 87). Jesteśmy świadomi tych wysokich wymogów, które każdorazowo uwzględniane w pracy redaktorskiej. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, próbując uchwycić wiele złożonych kwestii – opracowanych przez poszczególnych Autorów – znajdzie uznanie w gronie Czytelników.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 8 grudnia 2003 roku, 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Marii Panny.


Artykuły

ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Ks. Sławomir Jan Stasiak 
Acrostico di 51, 13-30. Prova di ricostruzione del testo ebraico

Ks. Zbigniew Radziwołek 
Pierwszy Świadek wielkanocnego Poranka według Czwartego Ewangelisty

Z TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

Ks. Bogdan Ferdek 
Eschatyczny motyw Tryptyku rzymskiego

Z TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Ks. Tomasz Czernik 
Pojęcie wywiadu duszpasterskiego

Bp Stefan Regmunt 
Duszpasterstwo powołań w Polsce

Ks. Piotr Nitecki 
Media – ewangelizacja – człowiek

Ks. Marek Menyk 
Katecheza drogą do udziału w życiu Kościoła. Refleksje liturgiczno-pastoralne

Ks. Ireneusz Celary 
Prawda o zmartwychwstaniu w nauczaniu katechetycznym

Ks. Wiesław Przygoda 
Praca charytatywna w kręgu rodziny w świetle nauczania Kościoła współczesnego

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE

Ks. Bogusław Drożdż 
27 artykułów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w perspektywie etycznej

Ks. Radosław Kisiel 
Rozważania o czasie w dziele literackim Romana Ingardena

Z HISTORII KOŚCIOŁA I HISTORII POWSZECHNEJ

Kazimiera Jaworska 
Śląsk w czasach Witelona

Ks. Władysław Bochnak 
Królewscy rodzice księżnej Anny Śląskiej i współcześni władcy

Ks. Tomasz Błaszczyk 
Adalbert Falk jako śląski działacz Kulturkampfu (1827-1900)

Lilla Barbara Paszkiewicz 
Sytuacja Kościoła Katolickiego pod okupacją sowiecką w latach 1939-1943

Hubert Unverricht
Musikwerke für die katholische Kirche aus Liebenthal (Isergebirge) in der Bibliothek des Bistums Liegnitz

Andrzej Kozieł 
Święci Pomocnicy z Podlasia koło Lubawki. Kilka uwag na temat śląskiej ikonografii Czternastu Wspomożycieli w czasach baroku


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

​Danuta Künstler – Langer, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Toruń 2002, ss. 185 
(Paweł Kopeć) 

Piotr Żarom – Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, Mąż Stanu, Naczelny Wódz 1939-1943, Toruń 2003, ss. 467 
(Lilla B. Paszkiewicz) 

Ks. Bogusław Drożdż – Godzinka kultury, Legnica 2003, ss. 153
(Ks. Jan Pazgan) 

Ks. Józef Mandziuk – Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 1: Średniowiecze. Cz. 2: 1302-1417, ss. 650 
(Ks. Mieczysław Kogut)

(Red.) Ks. Stanisław Dziekoński – Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa 2002, ss. 235
(Ks. Marek Mendyk) 

Ks. Jan Orzeszyna – Kościół wobec globalizacji Kraków 2003, ss. 176
(Ks. Tadeusz Reroń) 

Daniel Zapała – Media katolickie w Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 166
(Ks. Bogusław Drożdż) 

Ks. Paweł Zając – OMI, Misje katolickie w rejonie Zatoki Hudsona 1912-1942, ss. 37 
(Ks. Mieczysław Kogut)

Ks. Stanisław Kowalczyk – Naród, Państwo, Europa. Z problematyki narodu, Radom 2003, ss. 261 
(Ks. Tomasz Czernik)

Rose Leck-Bangert – O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków, Kielce 2003, ss. 168 
(Małgorzata Mendyk)

(Red.) Ks. Eugeniusz Mitek – W kręgu katolickiej pedagogiki, Wrocław 2003, ss. 474
(Ks. Mieczysław Kogut) 

Paweł Mazanka CSsR – Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, ss. 383
(Ks. Bogusław Drożdż)