PERSPEC✝IVA III 2004 nr 2 (05)

PERSPEC✝IVA III 2004 nr 2 (05)

Wprowadzenie Redaktora

Teologiczna nauka zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu Kościoła. Podkreślają to licznie głoszone homilie i przemówienia, a także publikowane dokumenty Stolicy Apostolskiej, czy też poszczególnych Kościołów lokalnych. Ogłoszona w czerwcu 2003 roku Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa ujmuje to zagadnienie m.in. następującymi słowami: „trzeba również podkreślić ważne zadanie teologii. Istnieje bowiem głęboka, nierozerwalna więź między ewangelizacją a refleksją teologiczną, gdyż ta ostatnia – jako nauka posiadająca własny status i własną metodologię – żyje wiarą Kościoła i jest na służbie jego misji. Rodzi się z wiary i jest powołana do tego, by ją interpretować, zachowując jej niezbywalną więź ze wspólnotą chrześcijańską we wszystkich jej wyrazach; służąc rozwojowi duchowemu wszystkich wiernych, wdraża ich do coraz głębszego rozumienia przesłania Chrystusa. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii nadziei, Kościół w Europie z wdzięcznością wyraża uznanie dla powołania teologów; docenia ich i popiera ich pracę. Z szacunkiem i miłością kieruje do nich wezwanie, by trwali w pełnionej służbie, łącząc zawsze badania naukowe z modlitwą, wchodząc w uważany dialog ze współczesną kulturą, wiernie przyjmując Magisterium Kościoła i współpracując z nim w duchu komunii, w prawdzie i w miłości, zachowując i ożywiając sensus fidei Ludu Bożego” (nr 52). 
Skromny jubileusz ukazywania się naszego naukowego pisma – pamiętając o początkach jego powstania i etapach wzrastania zarówno w środowisku legnickim, jak i poza nim – zobowiązuje do wyznaczenia zrębów dalszego rozwoju. Dostrzegamy je i wiążemy z nimi radosną nadzieję, ponieważ od tego piątego numeru, Perspectiva jest już recenzowana. Mamy więc nadzieję, że jej poziom naukowy będzie nie tylko utrzymany, lecz stale będzie wzrastał. Patrzymy zatem z wdzięcznością na Recenzentów, którzy uczą nas metodologicznie pewnej krytyki uprawiania nauki. Zważywszy na wyżej przypomniane słowa, liczymy na Ich uczestnictwo, żywą współpracę – w duchu komunii, w prawdzie i w miłości – w redagowaniu naszego legnickiego półrocznika. 
Obecny numer zawiera piętnaście artykułów, pogrupowanych w pięć działów: zagadnienia biblijne, z teologii dogmatycznej, wokół teologii praktycznej oraz z historii i sztuki. Całość dopełniają recenzje i omówienia, których jest czternaście.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 1 stycznia 2005 roku,
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki


Artykuły

Antoni Benedikt 
Rola obserwacji i ekperymentu w metodologii nauki Galileusza

Ks. Bogdan Ferdek 
Jezus Chrystus – sens wszystkich sensów 

Ks. Bogusław Drożdż 
Problematyka społeczna katechezy parafialnej

Ks. Eugeniusz Mitek 
Sympatyzowanie młodzieży z osobami zażywającymi narkotyki 

Ks. Jan Klinkowski
Zanaczenie symbolu „Księgi Życia” w Biblii i tradycji judaistycznej 

Ks. Jarosław M. Lipniak 
Justification of Maryin the light of „Join Declaration on Justification” 

Ks. Kazimierz Półtorak 
Parafia a proces inicjacji chrześcijańskiej 5 lat po II Polskim Synodzie Plenarnym

Ks. Mariusz Rosik 
Rola Piotra, Jakuba i Jana w dziele Markowym 

Ks. Sławomir J. Stasiak 
Problemy krytyczno-literackie listów pasterskich 

Ks. Stanisław Araszczuk 
Świętowanie – mistagogia liturgiczna 

Ks. Tadeusz Reroń 
Doktryna trydencka w sakramencie namaszczenia chorych 

Ks. Tomasz Błaszczyk
Zarys dziejów szpitala św. Jerzego sióstr Boromeuszek we Wrocławiu 

Ks. Wacław Szetelnicki 
Wpływ apokaliptycznej symboliki św. Jana w detalach architektonicznych gotyckich obiektów sakralnych – Rzygulce 

Ks. Włodzimierz Wołyniec 
Nowa interpretacja dogmatu we współczesnej teologii 

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Adam Lepa – Media a postawy, Łódź 2003, ss.142 
(Ks. Marek Mendyk) 

E.C.Merino, R.G. de Haro – Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004, ss. 566 
(Ks. Tadeusz Reroń)

Joseph E.Stiglitz – Globalizacja, Warszawa 2004, ss. 234 
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Czesław S. Bartnik – Myśl eschatologiczna, Lublin 2002, ss. 412 
(Paweł Kopeć) 

Ks. Kaziemierz Dola – Statuty Wrocławskiej Kapituły Katedralnej z roku 1482/83, Wrocław – Opole 2004, ss. 400 
(Paweł Kopeć) 

Ks. Tomasz Czernik – Koncepcja człowieka i społeczności George’a Santayany. Studium antropologiczno-społeczne, Legnica 2004, ss. 284 
(Ks. Bogusław Drożdż) 

Ks. Wojciech Hanz – Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzynarodowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003, ss. 967 
(Ks. Jarosław M. Lipniak)

Leonard Nałęcz-Sadowski – Wychowanie młodego pokolenia w szkołach Komisji Edukacji Nardowowej, Wrocław 2004 ss. 233 
(Ks. Mieczysław Kogut)

Roland Graf – Klonen.Prüfstein für die ethischen Prinzipien zum Schutz der Menschen würde, St. Ottilien 2003, ss. 437
(Ks. Andrzej Szafulski)

Sławomir Pawłowski SAC – Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003), Lublin 2004, ss. 355
(Ks. Jarosław M. Lipniak) 

(Red.) J. Nagórny, J. Gocko -Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, Lublin 2004, ss. 240
(Ks.Tadeusz Reroń)

(Red.) Ks. G. Wejman – Święty Otton z Bambergu – Ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych, (recenzja wydawnicza)
(Ks. Mieczysław Kogut)

(Red.) M. Szczypiorski – Witelon. Życie i działalność naukowa. Materiały z konferencji naukowej 25 października 2003 r., Legnica 2004, ss. 88
(Ks. Stanisław Kusik)

(Red.) Z. Sareło – Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta, Ząbki 2004, ss. 414
(Ks. Tadeusz Reroń)