PERSPEC✝IVA IV 2005 nr 1 (06)

PERSPEC✝IVA IV 2005 nr 1 (06)

Wprowadzenie Redaktora

Od października 2004 roku we wspólnocie Kościoła Powszechnego trwa ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Rok Eucharystii. W specjalnej encyklice poświęconej Eucharystii Papież napisał: „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. (…) Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan” (Ecclesia de Eucharistia lenia 11).
W kontekście przeżywanego Roku Eucharystii, z przywołaniem również 100. rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, wielkiego teologa XX wieku, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, dnia 8 marca br. odbyła się sesja naukowa. Z tej sesji w niniejszych Studiach publikujemy dwa wykłady: ks. prof. dra hab. Ignacego Bokwy (UKSW Warszawa) – Trynitarny wymiar Eucharystii według Hansa Ursa von Balthasara oraz ks. prof. dra hab. Marka Pyca (UAM Poznań) – Benedixit, fregit, deditque – eucharystyczna egzystencja. Refleksja na kanwie twórczości i życia Hansa Ursa von Balthasara. 
Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma Perspectiva zawiera piętnaście artykułów. Po zagadnieniach dogmatyczno – kanonicznych, wchodzimy w problematykę katechetyczną, a następnie pastoralną. Cztery ostatnie artykuły dotyczą historii Kościoła, doktryn społecznych i filozofi religii. Prezentowany periodyk wieńczą recenzje i omówienia. Myśl teologiczna przewijająca się przez poszczególne przyczynki jest ciągle żywa i swoim dynamicznym istnieniem aktywizuje nie tylko środowiska teologiczne, ale nade wszystko szuka aprobaty również w innych przestrzeniach formułowania sądów poznawczych czy egzystencjalnych. Mamy nadzieję, że nasz kolejny tom tego młodego jeszcze czasopisma wprowadzi swoim głosem skromną przesłankę godną uwzględnienia przy kształtowaniu teologicznego środowiska w Polsce.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2005 roku, w uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

Agnieszka Paciorkowska 
Trynitarny wymiar śmierci według Hansa Ursa von Balthasara 

Edmund Robek SAC 
Formuły i formy modlitewne 

Halina Iwaniuk USJK
Katecheza rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

Kazimierz Kozłowski
Wokół powstania diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w 1972 roku 

Ks. Andrzej Małachowski 
Mircea Eliadew poszukiwaniu objawienia pierwotnego

Ks. Bogusław Drożdż 
Zasada formalna teologii pastoralnej 

Ks. Ignacy Bokwa 
Trynitarny wymiar Eucharystii według Hansa Ursa von Balthasara 

Ks. Ireneusz Celary 
Rola wiernych świeckich w życiu i aktywności pastroralnej kościołą w ujęciu instrukcji Redemptionis Sacramentum 

Ks. Janusz Misiewicz
Narracja w katechezie biblijnej

Ks. Leon Siwecki
Eklezjologia eucharystyczna w nauczaniu Jana Pawła II 

Ks. Marek Pyc 
Benedixit, Fregit, Deditque – Eucharystyczna egzystencja 

Ks. Tomasz Błaszczyk
Biskup Wilhelm Emanuel Von Ketteler (1811-1877) wobec XiX-wiecznych doktryn politycznych i kwestii społecznej 

Ks. Wiesław Wenz 
Kanoniczna wizja otwartej przestrzeni kościoła 

Ks. Włodzimierz Wołyniec 
Miłość i tajemnica w świetle encyklik Jana Pawła II 

Ks. Zbigniew Waleszczuk
Subsidiaritat Als Garand der Freiheit 

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Ramon Lucas Lucas – Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005, ss. 192 
(Ks. Tadeusz Reroń)

Anto Orlovac – Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Antoniego Dujlovicia (1914-1943), Legnica 2005, ss. 157 
(Ks. Władysław Bochnak) 

(Red.) G.Borgonovo, K.Charamsa – Percorsi di formazione sacerdotale, Citta del Vaticano 2005, pp. 324
(Ks. Grzegorz P. Mrówczyński)

Davide Mussone – L’Eucaristia nel codice di diritto canonico.Citta del Vaticano 2002, ss. 209
(Ks. Jarosław M. Lipniak)

(Opr.) A.Baron, H.Pietras – Dokument soborów powszechnych, Kraków 2004, ss.1000 
(Paweł Kopeć) 

Kaziemierz Lubowicki OMI – Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, ss. 437
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Janusz Nagórny – Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu, Częstochowa 2004, ss.48 
(Ks. Tadeusz Reroń)

Ks. Tomasz Błaszczyk – Zakony na Śląsku w dobie Kulturkampfu, Wrocław 2004, ss.337 
(Ks. Mieczysław Kogut)

Ks. Wiesław Przygoda – Posługa charytatywna kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004 ss. 523 
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Władysław Bochnak – Początki diecezji legnickiej. Parafie i duchowieństwo 1992, Legnica 2004, ss.91 
(Mieczysław Kogut)

Kurt Flash – Nikolaus von Kues in seiner Zeit, Stuttgart 2004, ss. 116 
(Ks. Andrzej Małachowski)

Lilla B. Paszkiewicz – Sytuacja Kościoła Katolickiego pod okupacją sowiecką w latach 1939-1943, Legnica 2003, ss. 203-221 
(Jerzy Juchnowski)

Mieczysław A.Krąpiec – Człowiek jako osoba ludzka, Lublin 2005, ss.269
(Danuta Kreft)

Norbert Przyborowski – Chrzest. Teologiczne zbliżenia między niektórymi Kościałami w Polsce, Warszawa 2003, ss. 170 
(Ks. Jarosław M.Lipniak)

(Red.) Ks. Jarosław M. Lipniak – Światło słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, Świdnica 2005, ss. 336 
(Piotr Liszka CMF)