PERSPEC✝IVA IX 2010 nr 2 (17)

PERSPEC✝IVA IX 2010 nr 2 (17)

Wprowadzenie Redaktora

    Bieżący numer „PERSPECTIVA. Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne” ukazuje się w kontekście listu apostolskiego Ubicumque et semper papieża Benedykta XVI. Po obszerniejszym wstępie, w art. 1. tegoż listu czytamy: „§ 1. Ustanawia się Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako dykasterię Kurii Rzymskiej, zgodnie z konstytucją apostolską Pastor bonus. § 2. Rada realizuje swoje cele zarówno pobudzając do refleksji nad tematami związanymi z nową ewangelizacją, jak i określając i propagując formy i narzędzia służące do jej realizacji„. 
    Fakt powołania nowej Rady zobowiązuje wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza teologiczne instytucje z szeregiem teologów, do podjęcia naukowej refleksji również na temat nowej ewangelizacji, bowiem, jak pisze Benedykt XVI, „chociaż na niektórych terytoriach szerzy się zjawisko sekularyzacji, praktyki życia chrześcijańskiego są dość żywotne i głęboko zakorzenione w duszy całych narodów; w innych natomiast regionach zauważa się, że społeczeństwo jako całość nabrało bardziej wyraźnego dystansu do wiary, tkanka kościelna jest słabsza, choć niepozbawiona elementów żywotności, które wzbudza Duch Święty; niestety, znane są także obszary, które zdają się niemal całkowicie zdechrystianizowane, a światło wiary powierzone jest tam świadectwu małych wspólnot: ziemie te, którym potrzebna by była odnowa pierwszego głoszenia Ewangelii, jawią się jako szczególnie niewrażliwe na wiele aspektów chrześcijańskiego orędzia„. 
    Nowa ewangelizacja jest wyzwaniem, zadaniem oraz strategicznym programem duszpastersko – apostolskim. Przede wszystkim jednak winna stawać się treścią chrześcijańskiego świadectwa, wyrażającego styl życia każdego katolika, który nie może przecież ewangelicznego powołania do świętości nie łączyć z wolą świętego Kościoła, mądrze wczytującego się w znaki czasu początku XXI wieku.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, dnia 8 grudnia 2010 roku, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Stanisław Araszczuk 
NOWE OBRZĘDY EGZORCYZMÓW

Ks. Bogusław Drożdż 
POKÓJ JAKO BŁOGOSŁAWIONY OWOC

Ks. Tadeusz Fitych 
CENTRUM ŻYCIA EKUMENICZNEGO W OTTMARING – GENEZA I ROZWÓJ

Piotr Krakowiak SAC 
POMOC PO STRACIE I TOWARZYSZENIE W ŻAŁOBIE JAKO ZADANIE DUSZPASTERSKIE

Mieczysław Kuriański 
RASY A CYWILIZACJE W MYŒLI HISTORIOZOFICZNEJ FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949)

Piotr Liszka CMF 
INDUKCJA W NAUKACH SZCZEGÓŁOWYCH I W TEOLOGII

Ks. Jerzy Machnacz 
ROZUMIENIE CIAŁA PRZEZ FENOMENOLOGÓW

Ks. Rajmund Pietkiewicz 
OBRAZ BOGA W WYPOWIEDZIACH BOHATERÓW KSIĄG HISTORYCZNYCH STAREGO TESTAMENTU

Ryszard Rybicki 
NA SYBERYJSKIM ZESŁANIU PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ O PRACY DZIECI

Jarosław Sempryk 
NOWY KONTEKST EDUKACJI

Andrzej Sobieraj 
CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ

Ks. Ignacy Soler 
LA CREACIÓN DEL MUNDO ALGUNOS ASPECTOS EXEGÉTICO DOGMÁTICOS

Ks. Józef Stala 
IMPLIKACJE PEDAGOGICZNO-KATECHETYCZNE PRZEOBRAŻEŃ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Rafał Szopa 
TEORIOPOZNAWCZE MODELE NABYWANIA WIEDZY NA PRZYKŁADZIE POJĘĆ: NATYWIZM, A PRIORI I A POSTERIORI

Rafał Werszler 
DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA SCHAFFGOTSCHÓW LOKALIZACJA, KSIĘGOZBIÓR, WNĘTRZA, MEBLE

Adam Wojtczak OMI 
W SPRAWIE TYTUŁÓW MARYJNYCH I ICH ROZUMIENIA

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH W LATACH 1948-1949 W ŚWIETLE KRONIKI PARAFIALNEJ Z CHOJNOWA


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

RED. CHRISTIAN FREVEL 
Biblische Anthropologie.
Neue Einsichten aus dem Alten Testament
(Ks. Jerzy Machnacz) 

MANFRED LÜTZ
Bóg. Mała historia Największego
(Sławomir Zatwardnicki)

RED. ANTONI ŻUREK
Człowiek i jego religijność
(Ks. Józef Stala)

DOROTHEA WELTECKE
Der Narr spricht. Atheismus, Unglauben und Glaubenszweifel vom 12. Jahrhundert bis zur Neuzeit
(Ks. Janusz Misiewicz)

KAZIMIERZ LUBOWICKI OMI
Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II
(Ks. Józef Stala)

RED. RUPERT M. SCHEULE
Ethik der Entscheidung. Entscheidungshilfen im interdisziplinären Diskurs
(Ks. Jerzy Machnacz)

RED. UTO MEIER, BERNHARD SILL
Führung. Macht. Sinn. Ethos und Ethik für Entscheider in Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche
(Ks. Jerzy Machnacz)

HERMANN JOSEPH POTTMEYER
Il ruolo del Papato nel terzo millenio
(Michał Lukoszek OSPPE)

SEYYED HOSSEIN NASR
Istota islamu
(Piotr Sutowicz)

WOJCIECH BOŁOZ CSCR
Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego
(Ks. Józef Stec)

KATARZYNA SZYNCEL
Sztuczne zapłodnienie
(Ks. Tadeusz Reroń)

KS. WIESŁAW ŚMIGIEL
Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologiczno pastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009)
(Ks. Wiesław Przygoda)

ADRIANA MERTA
Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989-2006
(Ks. Jerzy Machnacz)

RED. TERESA BERNADETTA KULIK
Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny
(Ks. Józef Stala)

RED. BARBARA KIEREŚ, MARIAN NOWAK, DANUTA OPOZDA
Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003)
(Ks. Józef Stala)

Jan Zieja
Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę.
(Sławomir Zatwardnicki)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
Wiedza – Technologia – Przyszłość (Wrocław 16 XI 2010)
(Krzysztof Serafin)