PERSPEC✝IVA V 2006 nr 1 (08)

PERSPEC✝IVA V 2006 nr 1 (08)

Wprowadzenie Redaktora

Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest pierwsze w porządku wszystkich powinności człowieka. Tę podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej Kościół bezustannie przypomina, do niej wszystko odnosi i w jej świetle kształtuje własną niepowtarzalną tożsamość. W swojej pierwszej encyklice papież Benedykt XVI napisał: „Wiara chrześcijańska, uznając miłość jako swoją główną zasadę, przyjęła to co stanowiło istotę wiary Izraela, a równocześnie nadała temu nową głębię i zasięg. Wierzący Izraelita faktycznie modli się codziennie słowami Księgi Powtórzonego Prawa, wiedząc, że w nich jest zawarta istota jego egzystencji: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (6, 4-5). Jezus połączył w jedno przykazanie te dwa: przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego zawarte w Księdze Kapłańskiej: (19, 18; por. Mk 12, 29-31). Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi” (DC 1).

Kościół jak dobra Matka uczestnicząc i czerpiąc z tego Źródła – Ojca dającego się przez Syna w mocy Ducha Świętego – objawia każdemu człowiekowi z osobna i wszystkim społecznościom całego świata, ten przeogromny i tak bardzo upragniony dar miłości. Czyni to rożnymi sposobami: Słowem, Sakramentami oraz Miłością. Tak rysowana duszpasterska działalność Kościoła, wiążąc teoretyczne rozważania z praktycznymi rozwiązaniami, z nową gorliwością rozpoznaje znaki czasu i włącza się w ewangeliczne przemiany współczesnej rzeczywistości.

Oddając Czytelnikom nowy numer naszego naukowego czasopisma, pragniemy prezentowanym materiałem zainteresować oraz być może zainspirować do owocniejszych wysiłków w kierunku pomnażania indywidualnego i zbiorowego dobra, które zawsze jest najczytelniejszym śladem uczestnictwa w darze wiekuistej Miłości – obecnym w każdym prawdziwym poznaniu, we wszelkim dobrym postępowaniu oraz w harmonijnej twórczości.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2006 roku, w uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej

Artykuły

Aleksandra Adamska-Osada 
Teologiczna myśl o muzyce w traktacie De Ordine św. Augustyna

Ks. Janusz Aptacy 
Św. Maria Magdalena De’ Pazzi (1566-1607) – życie i doktryna 

Ks. Tomasz Błaszczyk 
Domy zakonne śląskiej prowincji Jezuitów w latach 1755-1776

Ks. Bogusław Drożdż 
Alienacja w świecie egzystencjalizmu 

Ks. Tadeusz Fitych 
Michael Willmann – współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno – kulturowej wymiany darów 

Ks. Mieczyslaw Kinaszczuk 
Terapeutyczna misja Jezusa Chrystusa w świetle teologii chrześcijańskiego wschodu 

Ks. Eugeniusz Mitek
Zadania katolickich rodziców 

Ks. Jaroslaw M.Lipniak
Faith in Jesus at the basis of healing miracles 

Bp Andrzej Siemieniewski 
ABC charyzmatów w czwartym wieku – dary duchowe za czasów Atanazego, Bazylego i Cyryla

Ks. Piotr Śmigielski 
Służebna rola sztuki kościelnej 

Ks. Piotr Sroczyński 
Katecheta wobec gier komputerowych 

Ks. Zbigniew Stokłosa
Der Christliche altar in geschichte und gegenwart 

Ks. Andrzej Szafulski
Cnota przedsiębiorczości w personalistycznej koncepcji ładu gospodarczego 

Ks. Zbigniew Waleszczuk
Subsidiaritat in der Katholischen Kirche 

Ks. Wiesław Wenz 
Recepcja norm prawa powszechnego o rodzicach i chrzestnych w prawie partykularnym wybranych synodów diecezjalnych


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Bogusława Konopka – Życie, duchowość i kult przedbeatyfikacyjny Anieli Salawy (1881-1922), Wrocław 2005, ss. 349 
(Ks. Mieczysław Kogut) 

Konferencja – Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, Lublin 2006, ss. 228 
(Ks.Wiesław Wenz) 

Mafred B. Steger – Globalization: a very short introduction, Oxford 2003, ss. 147
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Matias Junge, Gotz Lechner – Scheitern, Wiesbaden 2004, ss. 226
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Ks. Mieczysław A.Krąpiec – Dlaczego zło?, Lublin 2005, ss. 213
(Ks. Mariusz Rosik)

Piotr Jaroszyński – Nauka w kulturze, Radom 2002, ss. 337 
(Danuta Kreft)

Zygmund Bauman – Globalizacja, Warszawa 2000, ss. 160
(Ks. Tomasz Czernik)