PERSPEC✝IVA VI 2007 nr 1 (10)

PERSPEC✝IVA VI 2007 nr 1 (10)

Wprowadzenie Redaktora

Pierwsza połowa 2007 r. to okazja do zaznaczenia kilku ważnych rocznic związanych z życiem Diecezji Legnickiej. Mija 15 lat od ustanowienia Diecezji Legnickiej, 10 lat temu doświadczyliśmy daru wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w Legnicy, który ukoronował Ikonę Krzeszowskiej Pani – Matki Bożej Łaskawej. Tego roku minęło również 30 lat posługi biskupiej pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Ponadto 28 czerwca br. biskup legnicki Stefan Cichy podczas Mszy św. wigilii uroczystości Patronów diecezji ogłosił dekret zwołujący I Synod Diecezji Legnickiej, którego inauguracja nastąpi w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 16 października br.
     W roku akademickim 2006/2007 w Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego miały miejsce trzy sesje naukowe. Dwie zostały zorganizowane we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”. Zagadnienia, jakie na nich poruszano koncentrowały się wokół ludzkiej godności. Pierwsza sesja przebiegała pod hasłem „Godność człowieka – niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego”, natomiast druga podjęła się rozpracowania tematu „Godność człowieka u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego”. Trzecia sesja naukowa zorganizowana wspólnie z Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej przybliżyła tematykę „Między wychowaniem a resocjalizacją”. W niniejszym numerze odwołujemy się do wykładów odbytych sesji.
     W tekstach źródłowych publikujemy dwa dokumenty – list biskupa Bolesława Kominka oraz listowną odpowiedź I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki, które naświetlają relacje, jakie istniały pomiędzy Kościołem katolickim a państwem polskim w latach 1957-1960.
     Aktualne wydanie naszych studiów legnickich zawiera jedenaście artykułów oraz siedem recenzji i omówień. Oddając ten półrocznik w ręce czytelników, mamy nadzieję, że znajdzie on stosowną przychylność, która przez redaktorów będzie odczytywana jako dodatkowa zachęta do dalszej pracy, a dla autorów poszczególnych tekstów będzie gwarancją uznania ich naukowego trudu.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2007 roku, w uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

Ks. Tomasz Błaszczyk 
Druki XVI-wieczne w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu

Ks. Tomasz Czernik 
Publiczne zaufanie 

Ks. Dominik Drapiewski 
Epistemologiczny wymiar miłości w koncepcji Boga i świata według Klemensa Aleksandryjskiego 

Ks. Bogusław Drożdż 
Fundamentalne prawa człowieka – refleksja w kontekście ludzkiej godności 

Ks. Jan Klinkowski 
„Mała Tora” – starotestamentalne tło ewangelii dzieciństwa (Mt 1, 18-2, 23) 

Henryk Koch 
Godność człowieka – niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego 

Ks. Marek Mendyk 
Katecheta – nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja w warunkach nowej ewangelizacji 

Ks. Eugeniusz Mitek 
Katecheta w szkolnym środowisku 

Ks. Edmund Robek SAC 
Parafia – organiczna „wspólnota wspólnot”. Poszukiwanie związków teologii wspólnoty z życiem codziennym chrześcijan 

Wacław W. Szetelnicki 
Herb rządcy diecezji legnickiej Biskupa Legnickiego Stefana Cichego

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
System solidaryzmu Heinricha Pescha 

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
Relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim na Ziemiach Zachodnich (1957-1960) w ocenie biskupa Bolesława Kominka i Władysława Gomułki


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

JAN ŻARYN
Kościół w PRL, Warszawa 2004 
(Lilla Barbara Paszkiewicz) 

DAMIAN MRUGALSKI
Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2006
(Ks. Jan Klinkowski) 

TOMASZ WYTRWAŁ OP
Pojęcie „Rodzina Dominikańska” w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001, Wrocław 2007 
(Ks. Wiesław Wenz) 

TADEUSZ BRZEGOWY
Pisma mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2007 
(Ks. Jan Klinkowski) 

JÓZEF TISCHNER
Studia z filozofii świadomości. Dzieła zebrane, Kraków 2006 
(Krzysztof Serafin) 

BARTOSZ NOWAKOWSKI
Wkład Biskupa Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II, Warszawa 2007
(Ks. Wiesław Wenz) 

ANDRZEJ POTOCKI OP
Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2007
(Ks. Marek Mendyk)