PERSPEC✝IVA VI 2007 nr 2 (11)

PERSPEC✝IVA VI 2007 nr 2 (11)

Wprowadzenie Redaktora

Dnia 28 czerwca 2007 r., w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, biskup legnicki Stefan Cichy wydał Dekret zwołujący I Synod Diecezji Legnickiej, w którym czytamy: „Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro duchowe wiernych; mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w posłudze biskupiej Kościołowi Legnickiemu i rozeznanie jego potrzeb dotyczących pogłębienia wiary i świadomości odpowiedzialności Ludu Bożego Diecezji za Kościół Święty; w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej; niniejszym dekretem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej (kan. 461 § 1 KPK), zwołuję I Synod Diecezji Legnickiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 16 października 2007 r. – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej”. Kodeks Prawa Kanonicznego podaje, że „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” (kan. 460). Tak ważne wydarzenie religijne obejmujące całą Diecezję Legnicką swoim znaczeniem historycznym i kościelnym, szczególnie od dnia inauguracji staje się punktem centralnym wszelkich działań duszpasterskich w chrześcijańskim życiu diecezjan. Zainicjowane dzieło Synodu będzie próbowało wpisać się w formułę tzw. „nowego modelu synodu”, która wyrasta z soborowego i posoborowego nauczania Kościoła. Dlatego dążenie do realizacji w Kościele partykularnym uchwał Soboru Watykańskiego II, jak również zdecydowana orientacja na osiągnięcie duszpasterskich celów oraz szerokie zaangażowanie osób świeckich wraz z pełną i donośną informacją o pracach synodalnych w mediach, stanowią ramy aktualizowania zamierzeń I Synodu Diecezji Legnickiej. Również niniejsze naukowe czasopismo „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne” pragnie włączyć się w dzieło synodu diecezjalnego poprzez promocję teologii chrześcijańskiej oraz zdrowego myślenia zbudowanego w oparciu o racjonalne przesłanki. Ich źródłem jest Objawienie chrześcijańskie oraz rozum, ważnym kontekstem doświadczenie osobowe i wspólnotowe otwarte na obiektywny realizm zakotwiczony w filozofii oraz prawidłowo odczytanym fakcie historyczno – społecznym. Treścią tych przesłanek jest Prawda, która daje się poznać, a sensem ich uwzględniania Miłość, która chętnie dzieli się Życiem.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 1 stycznia 2008 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

Artykuły

Ks. Ireneusz Celary 
Tajemnica Eucharystii w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski

Ks. Tomasz Czernik 
Patriotyzm jako wartość nieograniczona

Ks. Bogusław Drożdż 
Pastoralna perspektywa „ZNAKU” jako metodycznego narzędzia rozumienia kultury

Ks. Norbert Jerzak 
Początki działalności szpitalnej krzyżaków z czerwoną gwiazdą na śląsku

Ks. Jan Klinkowski 
Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finansowego Judei i Imperium Rzymskiego

Ks. Marek Kosiński 
Gott des Glaubens oder Gott der Vernunft? Joseph Ratzingers Uberlegungen im Vergleich zwischen der „Einfuhrung in das Christentum” (1968) und der Regensburger Universitatsrede (2006)

Stanisław Czesław Michałowski 
Patriotyzm dróg rozwoju duchowego na przykładzie życia i twórczości Zofii Kossak

Bp Stefan Regmunt 
Konieczność formacji charytatywnej młodych

Krystyna Rogaczewska 
Recepcja katolickiej nauki społecznej w założeniach programowych stronnictwa pracy

Ks. Mariusz Rosik 
„Świątynia Boga w Niebie się otwarła” (AP 11, 19)

Anna Rozmus 
Duszpasterstwo Parafii Jawor w czasach nowożytnych w świetle dokumentów powizytacyjnych

Jarosław Sempryk 
Urbanizacja ubóstwa

Ks. Piotr Sroczyński 
Przyczyny narkomanii wśród młodzieży szkolnej

Anna Sutowicz 
Życie religijne w klasztorze Klarysek we Wrocławiu

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
Papst Benedikt XVI. verstehen

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
Władze Państwowe wobec Arcybiskupa Bolesława Kominka w przeddzień Jubileuszu 25-Lecia ustanowienia polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

HENRYK KIEREŚ
Człowiek i sztuka 
(Danuta Kreft) 

KS. KAZIMIERZ DULLAK
Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II
(Ks. Bogusław Drożdż) 

KS. ANDRZEJ SZAFULSKI
Francisco de Vitoria, prekursor podstawowych praw człowieka i wspólnoty międzynarodowej 
(Ks. Norbert Jerzak) 

HRSG. J. BECKER, R. FUNIOK, H. KLEINSTEUBER, D. KRAMER
Globale Solidarität durch weltweite Kommunikation? 
(Ks. Zbigniew Waleszczuk) 

HRSG. T. VON TROTHA, T. HOPPE, N. BRIESKORN, L. BROCK
Globalisierung der Gewalt 
(Ks. Zbigniew Waleszczuk) 

RED. KRZYSZTOF KANTOWSKI
Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości
(Ks. Piotr Sroczyński) 

KS. PIOTR NITECKI
Każdy ma swoje Emaus. Wybór kazań o kapłaństwie
(Ks. Bogusław Drożdż) 

ALBERT JOSEF URBAN, MARION BEXTEN
Kleines liturgisches Wörterbuch. Mit Zeichnungen von Benedikt Schaufelberger
(Ks. Andrzej Szafulski) 

JAROMIR BREJDAK
Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu
(Krzysztof Serafin) 

KATARZYNA OLBRYCHT
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza
(Ks. Marek Mendyk) 

ZBIGNIEW MAREK
SJ, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej
(Ks. Marek Mendyk) 

KS. IGNACY DEC
Słowo Boże na każdy czas Seria: Siejba słowa, t. X
(Ks. Bogusław Drożdż) 

KS. GRZEGORZ ŁUSZCZAK
Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania – uczenia się
(Ks. Piotr Sroczyński) 

KS. BOGDAN GIEMZA SDS
Wędrówki przez Rok Kościelny z Benedyktem XVI
(Ks. Bogdan Ferdek)