PERSPEC✝IVA VII 2008 nr 1 (12)

PERSPEC✝IVA VII 2008 nr 1 (12)

Wprowadzenie Redaktora

Pierwsze półrocze 2008 roku, pośród wielu wydarzeń duszpasterskich, zapisuje się w annałach Diecezji Legnickiej, szczególnie dwoma rocznicami. Minęło bowiem 15 lat od utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Pamiętnego dnia 25 marca 1993 roku, w pierwszą rocznicę powstania Diecezji Legnickiej, biskup legnicki Tadeusz Rybak erygował seminarium, którego celem jest przygotowywanie kandydatów do kapłaństwa przez formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną. Wraz z Wyższym Seminarium Duchownym powstała również biblioteka, która w pierwszych latach funkcjonowania uczelni mieściła się w pomieszczeniach przejściowo tylko na nią przeznaczonych. Dnia 2 czerwca 1998 roku, a więc w rocznicę historycznego nawiedzenia ziemi legnickiej przez papieża Jana Pawła II, biskup legnicki Tadeusz Rybak otworzył i poświęcił nowe biblioteczne pomieszczenia w odrestaurowanym budynku, nadając jej imię Jana Pawła II. Wydarzenie to zostało m.in. upamiętnione na specjalnej tablicy, która znajduje się w holu biblioteki. 10-lecie tego wspomnienia jest szczególnie ważne dla naszego teologicznego środowiska, ponieważ to właśnie w Bibliotece im. Jana Pawła II jest redagowane czasopismo Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. Jest jeszcze jeden szczególny fakt, o którym należy w tym redakcyjnym słowie wspomnieć. Otóż decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszony został Komunikat nr 9, z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. Komunikat ten obwieszcza, że również nasza Perspectiva została zaliczona do czasopism punktowanych (4 punkty). Jest to zatem wyjątkowa okazja, aby wszystkim, angażującym się w powstawanie kolejnych numerów naszych naukowych studiów, szczególnie podziękować, co też tym słowem czynimy. Cieszymy się, że legnickie środowisko naukowe, skupione wokół Wyższego Seminarium Duchownego zostało tak szybko i tak wysoko docenione. W fakcie tym widzimy dodatkowy motyw, aby pracować jeszcze sumienniej.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2008 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

Ks. Witold Baczyński 
POLSKA KRYTYKA LITERACKA WOBEC OBRAZU ŚWIATA W POEZJI FILOZOFICZNEJ REINERA MARII RILKEGO

Ks. Ireneusz Celary 
RELIGIÖSE ERZIEHUNG VON KINDERN DIE IM MÄSSIGEN UND ERHEBLICHEN GRAD GEISTIG BEHINDERT SIND

Ks. Tomasz Czernik 
TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKOWA W WIELOKULTUROWEJ PRZESTRZENI W PROCESIE DYFUZJI KULTUR

Ks. Bogusław Drożdż 
POSŁUGA CHARYTATYWNA ZNAKIEM EWANGELIZACYJNEJ OBECNOŚCI KOŚCIOŁA

Ks. Tadeusz Fitych 
ODKRYWANIE „NOWEJ TWARZY” I GENIUSZU MIEJSCA KUDOWY-ZDROJU

Bogusława Gajowska RM 
A DORIO AD PHRYGIUM NORWIDA

Ks. Jan Klinkowski 
OBRAZ KRAINY KUSZ (ETIOPII) I JEJ MIESZKAŃCÓW W TRADYCJI BIBLIJNEJ I W ŚWIADECTWACH POZABIBLIJNYCH

Ks. Jerzy Machnacz 
EDYTA STEIN – ŻYCIE I FILOZOFIA

Ks. Eugeniusz Mitek 
SŁUŻBA MINISTRANCKA JAKO DAR BOŻY DLA PARAFII

Wiesława Przybyło ASC 
FORMACJA OSOBY POWOŁANEJ JAKO ISTOTNY PROCES ROZWOJU PSYCHICZNO-DUCHOWEGO CZŁOWIEKA

Ks. Wiesław Przygoda 
FORMY DZIAŁALNOŚCI APOSTOLSKIEJ KATOLIKÓW ŚWIECKICH

Edmund Robek SAC 
MARYJA  – MATKA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Krzysztof Serafin 
DOŚWIADCZENIE WARTOŚCI W OBSZARZE JA W UJĘCIU JÓZEFA TISCHNERA

Anna Sutowicz 
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA U ŹRÓDEŁ TOŻSAMOŚCI NARODU POLSKIEGO NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA CZASÓW PIASTOWSKICH

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
DIE EINSTELLUNG DES POLNISCHEN VOLKES GEGENÜBER „DEM EIGENEN” STAAT

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
ARCYBISKUP BOLESŁAW KOMINEK WOBEC WĘZŁOWYCH PROBLEMÓW W RELACJACH PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ NA DOLNYM ŚLĄSKU (1959-1964)


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

WALTER KASPER
Der Gott Jesu Christi 
(Ks. Jerzy Machnacz) 

MAREK SZULAKIEWICZ 
Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej
(Jan Wadowski) 

WIESŁAWA PRZYBYŁO ASC
Duchowość zakonna. Studium w świetle pism św. Marii De Mattias i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
(Ks. Janusz Szwiec) 

ARNO HERZIG, MAŁGORZATA RUCHNIEWICZ
Dzieje Ziemi Kłodzkiej 
(Ks. Tadeusz Fitych) 

STANISŁAW JANKOWSKI SDB 
Geografia biblijna 
(Ks. Jan Klinkowski) 

KS. MARIUSZ ROSIK 
Judaizm u początków ery chrześcijańskiej
(Piotr Sutowicz) 

PERRY D. LEFEVRE
Soren Kierkegaard. Modlitwy. Nowa interpretacja jego życia i myśli
(Krzysztof Serafin) 

DITRICH GOTTSTEIN, HANS RAINER SEPP
Polis und Kosmos. Perspektiven einer Philosophie des Politischen und einer Philosophischen Kosmologie. Eberhard Avé-Lallemant zum 80. Geburtstag
(Ks. Jerzy Machnacz) 

MAREK SIKORA
Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu
(Krzysztof Serafin) 

KATARZYNA OLBRYCHT
Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej
(Krzysztof Serafin) 

KS. GRZEGORZ PYŹLAK
Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych
(Ks. Wiesław Przygoda) 

JOANNA JAROMIN
Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych
(Piotr Sutowicz) 

KS. JERZY LEWANDOWSKI
W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe salvi
(Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski) 

Witelon. Życie i działalność naukowa
Materiały z konferencji naukowej 25 października 2003 r. (Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)
(Ks. Tadeusz Fitych)

LESZEK KOCZANOWICZ 
Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne
(Ks. Tomasz Czernik) 

BARBARA STRZAŁKOWSKA
Rozporządzenia dotyczące kobiet w Kpł 15 
(Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski) 

KS. DARIUSZ LIPIEC
Sprawozdanie z sympozjum naukowego Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici