PERSPEC✝IVA VIII 2009 nr 1 (14)

PERSPEC✝IVA VIII 2009 nr 1 (14)

Wprowadzenie Redaktora

   Z całą pewnością możemy wymienić wiele powodów, które skłoniły autorów do napisania artykułów zawartych w tym czasopiśmie. Pośród nich na pewno znajduje się nieodparta dążność człowieka do prawdy. Człowiek tworząc artykuły, poświadcza, że to dążenie w jego życiu przybrało również taki wyraz. Szukając w ten sposób prawdy, jednocześnie otwiera sobie dodatkową możliwość „odzyskania właściwej postawy wobec własnego życia” – jak napisał Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (15).
    Można wskazać i inny powód, pogłębiający powyższy. Chodzi o wkład w pomnożenie dobra wspólnego, zarówno kościelnego, jak i społeczno-lokalnego czy w ogóle ludzkiego. Świadomość tego dobra i odpowiedzialna praca w kierunku jego urzeczywistniania poprzez konkretyzację jest faktycznie uczestniczeniem w miłości, która łącząc ludzi ze sobą, nadaje im egzystencjalny sens.
    Dodajmy i trzeci powód, niemniej ważny od poprzednich, a może nawet je przewyższający. Czyż pisząc, nie chwali się Tego, który dał możliwość pisania? Bóg dając dary i możliwości, oczekuje ich spożytkowania. Jest to nie tyle obowiązek, co zadanie, jeśli nie wprost powołanie. Uwielbienie Stwórcy i wdzięczność wobec Niego za wszelkie dary, a zwłaszcza za Wcielone Słowo oraz moc Obmywającego Ducha poprzez to, co dobrze i chętnie czynimy, jest w pełnym tego słowa znaczeniu gwarancją już doświadczanego rozwoju, nade wszystko duchowego, w którym zanurzone są korzenie wzrostu moralnego i intelektualnego.
    Autorom dziękujemy za trud pisania, który przybrał konkretny kształt tekstów zamieszczonych w niniejszych legnickich studiach. Czytelników zachęcamy do ich czytania. Bogu i ludziom dziękujemy, że pozwolili nam ten numer przygotować do druku i opublikować.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2009 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

Ks. Adam Adamski COr 
FENOMEN ODRODZENIA W POLSCE SIÓSTR MAGDALENEK OD POKUTY JAKO PRZYKŁAD PRZYSTOSOWANEJ DO WSPÓŁCZESNOŚCI ODNOWY ŻYCIA ZAKONNEGO

Edyta Bartkowiak 
PRAWA DZIECKA DO OPIEKI I WYCHOWANIA W ENCYKLIKACH PAPIESKICH LEONA XIII I PIUSA XI

Ks. Tomasz Biszko 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. W ŚWIETLE KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Elżbieta Drążek 
ROLA POZNANIA ZDROWOROZSĄDKOWEGO W KSZTAŁTOWANIU POJĘCIA BYTU

Adam Drozdek 
GAGARIN AND THE PETRINE PRIMACY

Ks. Bogusław Drożdż 
ABY LEPIEJ ROZUMIEĆ DOBRO WSPÓLNE

Ks. Stanisław Dyk 
ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ

Ks. Eugeniusz Mitek 
WYCHOWANIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ I JEGO ZNACZENIE DUSZPASTERSKIE

Ks. Grzegorz Polok 
ANALIZA PORÓWNAWCZA PREFERENCJI AKSJOLOGICZNYCH EDYTY STEIN I DZISIEJSZEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Ks. Wiesław Przygoda 
FORMACJA APOSTOLSKA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU

Jadwiga Sebesta, Karin Wawrzynek 
MISTYCZNA SYMBOLIKA ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI W MALARSTWIE CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA

Ks. Mariusz Szymański 
MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI W PRAKTYCE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W NIEMCZECH

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN POLEN – IDENTITÄTSANWALT DER NATION

Rafał Werszler 
ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
ZABÓR PAŁACU ARCYBISKUPIEGO WE WROCŁAWIU JAKO PRZYKŁAD REPRESJI PAŃSTWA WOBEC KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA

Franciszek Kwaśniak 
POTRZEBY DUSZPASTERSKIE POLAKÓW W BOŚNI W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

KS. PIOTR PAWLUKIEWICZ
Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz 
(Ks. Dariusz Lipiec)

Biskup Ignacy Świrski 1885-1968. Osoba i dzieło,
RED. BERNARD BŁOŃSKI
(Ks. Dariusz Lipiec)

GERHARD WEHR
Christliche Mystiker. Von Paulus und Johannes bis Simone Weil und Dag Hammarskjöld
(Ks. Jerzy Machnacz)

H. E. BAAS
Der Elende Mensch. Das Wesen menschlichen Leidens, oder: Warum der Mensch leiden muss
(Ks. Jerzy Machnacz)

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 r.)
(Anna Sutowicz)

Geist als Ursache? Mentale Verursachung im interdisziplinären Diskurs,
RED. M. F. PESCHL, AL. BATTHYANY
(Ks. Jerzy Machnacz)

HUGH GODDARD
Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich
(Piotr Sutowicz)

MICHEL QUENOT
Ikona i kosmos. Inne spojrzenie na dzieło stworzenia
(Ks. Krzysztof  Z. Wiśniewski)

KS. ANDRZEJ KICIŃSKI
Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II
(Ks. Dariusz Lipiec)

BP IGNACY DEC, KS. BOGDAN KACZOROWSKI
Misericordia et veritas. W hołdzie Biskupowi Wincentemu Urbanowi w XXV-lecie śmierci
(Michał Franiak)

Sprawozdanie z sesji naukowej (23.01.2009)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy
(Ks. Bogusław Drożdż)

Sprawozdanie z sesji naukowej (8.05.2009)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy
(Małgorzata Wilczyńska)