PERSPEC✝IVA X 2011 nr 1 (18)

PERSPEC✝IVA X 2011 nr 1 (18)

Wprowadzenie Redaktora

    Od 1 maja 2011 r. chrześcijanie, a zwłaszcza Polacy, w sposób szczególny dziękują Panu Bogu za papieża Jana Pawła II, którego należy zaliczyć do wybitnych nauczycieli kultury. Jego spojrzenie jako teologa i filozofa pozwala dostrzec w rozumieniu kultury te aspekty, które obok dokładnego rozczytania jej istoty, nade wszystko skupiają całość kulturowej rzeczywistości na człowieku. Stąd nauczanie naszego Wielkiego Rodaka na temat kultury jest właściwie wykładem na temat człowieka w jego kulturze. Dlatego też im większa troska o pełniejsze człowieczeństwo, tym wyższy staje się poziom kultury. Jednocześnie im częściej mówi się o tzw. kryzysie kultury, tym bardziej należy go zakotwiczać w kryzysie ludzkiego sumienia. 
    Chciejmy zauważyć, że bł. Jan Paweł II, będąc rzecznikiem pluralizmu kulturowego, stanowczo przypomina o niepodważalnych wartościach podstawowych, bez pielęgnowania których żadna społeczność nie ma przyszłości. Te podstawowe wartości tkwią w świadomości każdego narodu, stanowiąc jego tożsamość: niezbywalną i mądrą doświadczonymi dziejami, jak również poświęconą trwaniem w czasie. Te podstawowe wartości są jakby zaczynem stale konstytuującej się tożsamości narodowej. Dzięki nim każdy naród ubogaca się, czyli wzrasta, zwłaszcza duchowo i moralnie, poprzez pomnażanie dziedzictwa z pokolenia na pokolenie. Otwierając się na nauczanie papieskie uświadamiamy sobie te szczególnie ważne dla naszego narodu wartości podstawowe. 
    Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami, abyśmy hołdując Tobie, nie zapominali o wymogach, jakie stawia nam Twoja nauka na temat człowieka i kultury. Niech bieżący numer naszego czasopisma „PERSPECTIVA. Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne” będzie skromnym akordem dziękczynienia Bogu w wielkiej symfonii wdzięczności całego narodu za Ciebie Ojcze – Nauczycielu.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2011 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych patronów diecezji legnickiej.

Artykuły

Ks. Stanisław Araszczuk 
DOWARTOŚCIOWANIE SŁOWA BOŻEGO W CELEBRACJI EUCHARYSTII W ŚWIETLE POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ BENEDYKTA XVI VERBUM DOMINI

Ks. Ireneusz Celary 
NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE SZANSĄ DLA EWANGELIZACJI MŁODZIEŻY

Ks. Tomasz Czernik 
JEDNO CZY WIELE DOŚWIADCZEŃ RELIGIJNYCH W POGLĄDACH WILLIAMA JAMESA

Adam Drozdek 
STEFAN IAVORSKII AND PROTESTANTISM

Ks. Bogusław Drożdż 
DOOKREŚLENIE DIALOGU KOŚCIELNEGO PRZYCZYNEK PASTORALNO – ZNACZENIOWY

Ks. Franciszek Głód 
ŻYCIE RELIGIJNE JAKO PRYNCYPIALNA WARTOŚĆ CZŁOWIEKA

Mieczysław Kuriański 
FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949) CHARAKTERYSTYKA SIEDMIU CYWILIZACJI
CZĘŚĆ I: CYWILIZACJE STAROŻYTNE

Ks. Janusz Misiewicz 
FEMINISTYCZNA INTERPRETACJA PISMA ŚW. JAKO PRZYCZYNEK DO KONTEKSTUALNEGO PODEJŚCIA DO BIBLII

Ks. Piotr Mrzygłód 
FILOZOFICZNE ROZUMIENIE ŚMIERCI ORAZ JEJ INTERPRETACJA W ŚWIETLE ANTROPOLOGII ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Ks. Wiesław Przygoda 
DIAKONIA FUNKCJĄ SŁUŻBY I MIŁOŚCI BRATERSKIEJ W KOŚCIELE

Krzysztof Serafin 
ANTROPOLOGICZNY ASPEKT KONTROWERSJI WOKÓŁ IDEALIZMU TRANSCENDENTALNEGO EDMUNDA HUSSERLA: ROMAN INGARDEN, JÓZEF TISCHNER Spór

Anna Sutowicz 
MARYJA W DUCHOWOŚCI ŚLĄSKICH KLARYSEK I BENEDYKTYNEK W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA

Wacław W. Szetelnicki 
POSTAĆ ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO ARCYBISKUPA I METROPOLITY LWOWSKIEGO OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W ŚWIETLE KRONIKI KLASZTORU PANIEN BENEDYKTYNEK ŁACIŃSKICH LWOWSKICH

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
AUTHENTISCH SEIN IM LICHTE VON LEBEN UND DENKEN KARDINAL JOHN HENRY NEWMANS

Ks. Bogusław Wolański 
WPŁYW SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA OSOBISTE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
RZĄDY WIKARIUSZA KAPITULNEGO KS. KAZIMIERZA LAGOSZA W OCENIE BISKUPA BOLESŁAWA KOMINKA

Franciszek Kwaśniak 
STARANIA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA O POPRAWĘ ŻYCIA DUCHOWEGO POLAKÓW W BOŚNI W LATACH 1920-1930 (Część III)


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

KS. BOGUSŁAW WOLAŃSKI
Bierzmowanie w duszpasterstwie
(Ks. Marek Kluwak) 

KS. STANISŁAW WARZESZAK
Bioetyka. W obronie życia człowieka
(Ryszard Kuczer OMI)

MARIAN SENTEK
Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena ordynariusza diecezji Münster w latach od 1933 do 1946
(Ks. Mieczysław Kuriański)

RED. KS. WIESŁAW PRZYGODA, EDMUND ROBEK SAC
Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności
(Ks. Bogusław Wolański)

RED. IRMTRAUD FISCHER, CHRISTOPH HEIL
Geschlechterverhältnisse und Macht. Lebensformen in der Zeit des frühen Christentums
(Ks. Janusz Misiewicz)

MARIAN GRABOWSKI
Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej
(Jerzy Tupikowski CMF)

BP IGNACY DEC
Siejba słowa. T. XVI: Przywracajmy nadzieję ubogim Cz. II: Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2006
(Ks. Krzysztof Moszumański)

BP IGNACY DEC
Siejba słowa. T. XVII: Przypatrzmy się powołaniu naszemu Cz. I: Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2007
(Ks. Krzysztof Moszumański)

MIROSŁAW. S. WRÓBEL
Studia z Ewangelii Janowej
(Ks. Piotr Kot)

Sprawozdanie z sesji naukowej pod hasłem „Człowiek i kultura w przesłaniu błogosławionego Jana Pawła II”
(Ks. Bogusław Drożdż)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego pastoralistów polskich „Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności”
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Kościół – islam – świeckie państwo w Europie”
(Ks. Tomasz Czernik)