PERSPEC✝IVA XI 2012 nr 1 (20)

PERSPEC✝IVA XI 2012 nr 1 (20)

Wprowadzenie Redaktora

   Nowa szata graficzna Legnickich Studiów Teologiczno – Historycznych PERSPECTIVA, a szczególnie dokonane przejście z wielkościowego formatu A5 na B5 – to tylko skromna forma uczczenia wyjątkowego wydarzenia, jakie dokonało się w diecezji legnickiej. 
    Dnia 24 marca 2012 roku zakończył się trwający dokładnie 1621 dni I Synod Diecezji Legnickiej. Synod ten stanowił szczególne narzędzie odnowy dyscypliny prawnej i pastoralnej Kościoła partykularnego w jego możliwie najgłębszych wymiarach. Wniknął zatem w wiedzę teologiczną, wyzwalając w umysłach radość i pokój, płynące z odświeżonego spotkania się rozumu z prawdą Objawioną. Ożywił działania duszpasterskie i apostolskie poprzez zdiagnozowanie dotychczasowej sytuacji kościelnej diecezji legnickiej oraz modelowe zaprojektowanie przyszłych inicjatyw i działań pastoralnych. Synod jedną klamrą odpowiedzialności za Kościół powiązał to, co jest z tym, jak być powinno. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przystosowanie powszechnego prawa kościelnego do aktualnych warunków i potrzeb duszpasterstwa lokalnego. We wszystkich działaniach synodalnych przewijało się hasło Synodu: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Osnową i owocem synodalnych uchwał jest Program odnowy religijno-moralnej wypracowany dzięki wspólnej modlitwie, wnikliwej dyskusji i pracy; program, który został zakorzeniony w słowach Błogosławionego Jana Pawła II zapisanych w Liście apostolskim Novo millenio ineunte: „Chrystusa […] mamy poznać, kochać i naśladować” (29). Program ten, zgodnie w wolą biskupa diecezjalnego Stefana Cichego stał się swoistą „trampoliną” odnowy religijno-moralnej na płaszczyźnie funkcji nauczycielskiej, uświęcającej i pasterskiej. 
    I Synod Diecezji Legnickiej zakończył się w dwudziestym roku powstania diecezji legnickiej oraz w piętnastą rocznicę apostolskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w piastowskiej Legnicy.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2012 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głownych patronów diecezji legnickiej.

Artykuły

Ks. Michał Czajkowski 
„CAŁY IZRAEL BĘDZIE ZBAWIONY” (RZ 11,26) Rz 9-11 w kontekście całego Listu do Rzymian

Ks. Bogusław Drożdż 
NOWOŚĆ NOWEJ EWANGELIZACJI

Stanisław Maria Kałdon OP 
BIBLIJNE PODSTAWY ORĘDZIA FATIMSKIEGO

Mieczysław Kuriański 
JĘZYKI A CYWILIZACJE W UJĘCIU FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949)

Krystyna Lewandowska 
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – OBROŃCA HISTORII, TRADYCJI I KULTURY POLSKI

Robert Leżohupski OFMConv. 
ZASŁUCHANIE I ZACHOWANIE – W POSZUKIWANIU ISTOTY POSŁUSZEŃSTWA KAPŁAŃSKIEGO

Ks. Mieczysław Mikołajczak 
BIBLIJNY PROFIL SYMEONA I ANNY W ŚWIETLE TEOLOGII ŚWIĄTYNI (ŁK 2,25-38)

Beata A. Orłowska 
SYTUACJA WYZNANIOWA WŚRÓD ŁEMKÓW NA ZIEMIACH ZACHODNICH W LATACH 1947-1956

Ks. Zbigniew Radziwołek 
WYJĄTKOWY KRUSZEC – PRAWDZIWY PIENIĄDZ – DANY PRZEZ BOGA!

Andrzej Sobieraj 
DAR „JA – TRANSCENDUJĄCEGO” W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNO-ANTROPOLOGICZNEJ

Ks. Marek Stępień 
STATUT I REGULAMIN PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE Z 1960 ROKU

Aleksandra Surowiecka 
OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE – POJĘCIE I EWOLUCJA

Wacław W. Szetelnicki 
PRAWNE I LITURGICZNE PRZESŁANKI PRZERWANEJ ORAZ NIEDOKOŃCZONEJ MSZY ŚWIĘTEJ 
Wybrane aspekty

Anna Zellma 
MIĘDZY IDEALNYM A REALNYM OBRAZEM OSOBY SPOWIEDNIKA. Analizy w świetle wypowiedzi katechizowanej młodzieży

Teksty źródłowe

Ks. Tadeusz Gacia 
O ŚMIERCI ŚW. RADEGUNDY (LIBER IN GLORIA CONFESSORUM 104)

Kazimiera Jaworska 
MEMORIAŁ ORDYNARIUSZA WROCŁAWSKIEGO ABP. BOLESŁAWA KOMINKA DO PAPIEŻA PAWŁA VI (Wrocław, 26 kwietnia 1971 roku)

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

Red. Zbigniew B. Gaś
Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei
(Ks. Marian Z. Stepulak)

Stanisław Krajewski
Heschel, Lévinas i dialog międzyreligijny
W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. V
(Ks. Michał Czajkowski)

Hans Küng
Ist die Kirche noch zu retten?
(Ks. Janusz Misiewicz)

Red. Monika Schneider, Claudia Hofrichter, Thomas Kiefer
Interkulturelle Katechese. Herausforderung und Anregungen für die Praxis
(Ks. Janusz Misiewicz)

Piotr Stefaniak
Na chwałę Trójcy Świętej. Dzieje klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu 1320-2010
(Anna Sutowicz)

Monika Jakobs
Neue Wege der Katechese. Ein Überblick der Katechese in Theorie und Praxis
(Ks. Janusz Misiewicz)

Red. Marek Sikora
Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk
(Rafał Szopa)

Janusz Mariański
Religia w społeczeństwie ponowoczesnym
(Ks. Tomasz Krauze)

Bp Ignacy Dec
Siejba słowa
(Ks. Bogusław Drożdż)

Czesław Stanisław Bartnik
Siódma Pieczęć
(Ks. Bogusław Drożdż)

Alf Christopherson
Sternstunden der Theologie. Schlüsselerlebnisse christlicher Denker von Paulus bis heute
(Ks. Janusz Misiewicz)


Noty o autorach

Czajkowski Michał
kapłan archidiecezji wrocławskiej, prof. dr hab. (nauki biblijne).

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, dr hab. (teologia pastoralna), kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Gacia Tadeusz
kapłan diecezji kieleckiej, dr hab. (nauki filologiczne), adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jaworska Kazimiera
dr hab. (historia), wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Kałdon Stanisław M.
dominikanin (OP), prof. dr hab. (homiletyka), kierownik Katedry Homiletyki i Historii Kaznodziejstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kuriański Mieczysław
dr (teologia), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, nauczyciel religii w jednej z wrocławskich szkół średnich.

Lewandowska Krystyna
nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy.

Leżohupski Robert
franciszkanin (OFMConv.), dr (prawo kanoniczne), adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.