PERSPEC✝IVA XI 2012 nr 2 (21)

PERSPEC✝IVA XI 2012 nr 2 (21)

Wprowadzenie Redaktora

    Czym jest nowa ewangelizacja, o której obecnie tak wiele się mówi w Kościele? Czy chodzi o stary kotlet, który na nowo jest odgrzewany i doprawiany przyprawami? Czy można przyrównać ją do laski pasterskiej, którą posługuje się Chrystus, jedyny Pasterz Kościoła, strzegący i prowadzący owce wiernych ku zbawieniu? Może nowa ewangelizacja jest kamieniem, którym ktoś pragnie rzucić, aby lepiej uzasadnić swoje stanowisko względem jakiejś sprawy? A czemuż w nowej ewangelizacji nie widzieć wzbijającego się orła, który rozpościera skrzydła i kreśli swoim lotem przestrzeń, nad którą dumnie panuje? 
     W nowej ewangelizacji niewątpliwie jest odwaga otwierania drzwi, które zostały zamknięte. Jest w niej również cierpliwa ręka, która zbiera, co zostało rozsypane. Nowa ewangelizacja to kwiat, który zakwita. Jest nią również żmudny trud plewienia. Może więc celem nowej ewangelizacji nie jest jedynie podorywka, lecz głębokie przeoranie ziemi. Czyż jej hymnem nie mogą być słowa pieśni z Księgi Ezechiela, poprzez które Bóg obwieszcza swój plan względem ludzi: „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was […], pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali” (Ez 36, 23-27). Jak bardzo te słowa korespondują z przesłaniem Apokalipsy: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5), albo i z tymi, które Jezus mówi do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5). Nowa ewangelizacja nie jest tylko zachętą, nawet nie nakazem. Dla Kościoła staje się imperatywem, wewnętrznym przeświadczeniem i strategicznym planem. Zarówno wyzwaniem, jak i środkiem. Dlatego w ścisłym tego słowa znaczeniu nowa ewangelizacja jest „metodą, która pozwala wyjaśnić i wytłumaczyć w praktyce dziedzictwo apostolskie dla naszych czasów” – tak podaje dokument roboczy przygotowujący do Synodu Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji (Instrumentum laboris, 88). A już podczas trwania tegoż synodu papież Benedykt XVI skonstatował: „nowa ewangelizacja jest […] zawsze współpracą z Bogiem, działaniem razem z Bogiem, opiera się na modlitwie i na Jego rzeczywistej obecności”. Wcześniej wyjaśnił tę prawdę następująco: „zawsze trzeba pamiętać, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od Boga, i tylko wtedy, gdy włączamy się w tę Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę Bożą inicjatywę, my również możemy stać się – z Nim i w Nim – ewangelizatorami” (Rozważanie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej). 
    Mamy nadzieję, że obecna publikacja „Legnickich Studiów Teologiczno – Historycznych PERSPECTIVA” jakimś sposobem wchodzi w tę trwającą w Kościele Bożą inicjatywę nowej ewangelizacji. Niech przedłożone refleksje i analizy będą usłyszanym, aczkolwiek skromnym głosem naszego naukowego środowiska w przestrzeni kościelnej zadumy nad nową ewangelizacją.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2012 roku, w uroczystość

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Paweł Bednarski 
STRUKTURA I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Ks. Ireneusz Celary 
DIE JUGEND IM EVANGELISIERUNGSDIENST DER PFARRGEMEINDE

Ks. Bogusław Drożdż 
DOBRY LIDER BIZNESU – W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTU PAPIESKIEJ RADY IUSTITIA ET PAX Z 2012 ROKU

Ks. Andrzej Jarosiewicz 
CZY WIERZĘ W BOGA…, KTÓRY CIERPI?
Szkic teologii cierpienia Boga

Ks. Sylwester Jaœśkiewicz 
RELACYJNY CHARAKTER ŁASKI WEDŁUG J. RATZINGERA – PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Kaczmarek Michał 
WYMOWA TEOLOGICZNA PRZEDSTAWIENIA DEWOCYJNEGO NA TYMPANONIE FUNDACYJNYM LUDWIKA I W KAPLICY ZAMKOWEJ W LUBINIE*

Ks. Zdzisław Lec 
KOLEGIA JEZUICKIE NA ŚLĄSKU DO 1740 ROKU

Ks. Mieczysław Mikołajczak 
RODOWÓD JEZUSA CHRYSTUSA (MT 1,1-17)
Propozycja interpretacji

Ks. Piotr Mrzygłód 
JAKA FILOZOFIA NA DZISIEJSZE CZASY…? POSTMODERNIZM?

Beata A. Orłowska 
EDUKACJA RELIGIJNA JAKO PODSTAWA DIALOGU MIĘDZY KULTURAMI
Spojrzenie pedagoga

Ks. Bolesław Orłowski 
IL RAPPORTO TRA MAGISTERO E TEOLOGIA
Dal „modello di delegazione” al „modello di cooperazione”

Aleksandra Surowiecka 
KONSTYTUCJA – ASPEKTY HISTORYCZNE, DEFINICYJNE I WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU

Ks. Sławomir Szkredka 
1 CORINTHIANS 2, 6-16 IN LIGHT OF GIRARDIAN ANTHROPOLOGY
Probing the connection between wisdom and the word of the cross

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
GLEICHHEIT DER RECHTE UND PFLICHTEN IM DENKEN KAROL WOJTYLAS – JOHANN PAUL II

Teksty źródłowe

Ks. Artur Seweryn 

IN NATALE SANCTORUM MARTYRUM SCILITANORUM 
(Mowa św. Augustyna – Sermo 299 D)

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 
Benjamin Wiker
Dziesięć książek, które zepsuły świat. Ponadto pięć innych, które temu dopomogły
(Ks. Andrzej Ziombra)

Sławomir Zatwardnicki
Katolicki pomocnik towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą
(Ks. Bogusław Drożdż)

Erich Fromm
Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku
(Ks. Andrzej Ziombra)

Red. Józef Stala
Przestrzenie pracy socjalnej
(Elżbieta Osewska)

Ks. Piotr Kot
Radości i smutki świętego Józefa. Motywy biblijne w Ewangelii Dzieciństwa według Michała Willmanna
(Ks. Sławomir Szkredka)

Ks. Czesław Krakowiak
Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego
(Ks. Bogusław Wolański)

Ludwig Schmahl
Sancta Polonia. Beobachtungen eines Diakons über die Katholische Kirche in Polen
(Ryszard Borowik)

Czesław Murawski
Z Boga siła rodziny
(Ks. Józef Stala)

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012) Przypatrzmy się powołaniu naszemu
T. 1: Program odnowy religijno-moralnej, ss. 361
T. 2: Dokumentacja, ss. 375
(Ks. Dariusz Lipiec)

Sprawozdanie z XII Europejskiego Kongresu Katechetycznego „Inicjacja chrześcijańska w perspektywie nowej ewangelizacji”
(Ks. Jarosław Kowalczyk)

Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji z okazji dorocznego zjazdu członków Stowarzyszenia Teologów Moralistów „Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan”
(Ks. Tadeusz Reroń)

Sprawozdanie z I Krajowego Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich „Rozpoznanie, dialog, współpraca”
(Ks. Bogusław Wolański)


Noty o autorach

Bednarski Paweł
kapłan diecezji świdnickiej, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (prawo wyznaniowe).

Celary Ireneusz
doktor habilitowany, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jarosiewicz Andrzej
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (ekumenizm), adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jaśkiewicz Sylwester
kapłan diecezji radomskiej, doktor teologii (teologia dogmatyczna).

Kaczmarek Michał
doktor, adiunkt Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Lec Zdzisław
kapłan archidiecezji wrocławskiej, profesor doktor habilitowany (historia Kościoła), kierownik Katedry Historii Kościoła Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mikołajczak Mieczysław
kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, profesor doktor habilitowany (nauki biblijne), pracownik Zakładu Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mrzygłód Piotr
doktor filozofii, adiunkt Katedry Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Papieskego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Orłowska Beata A.
doktor nauk humanistycznych (pedagogika), dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Orłowski Bolesław
kapłan archidiecezji wrosławskiej, doktor teologii (prawo kanoniczne), adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Seweryn Artur
kapłan diecezji sosnowieckiej, doktor teologii (homiletyka).

Surowiecka Aleksandra
doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych).

Szkredka Sławomir
kapłan archidiecezji Los Angeles (USA), doktorant w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Waleszczuk Zbigniew
kapłan diecezji Regensburg, doktor habilitowany, adiunkt, Catholic University of Eichstaett-Inglostadt, Niemcy.