PERSPEC✝IVA XII 2013 nr 2 (23)

PERSPEC✝IVA XII 2013 nr 2 (23)

Wprowadzenie Redaktora

     Nie jest łatwo kontynuować dzieła, które się rozpoczęło, zarówno te wprost indywidualne, jak i te o wyraźnym charakterze społecznym. Przysłowiowy „opór materii” nieustannie daje znać o sobie. Niemniej, niech nie opadają ręce, serca niech nie tracą gorliwości, a rozum niech nie usypia w objęciach „przedumanych” schematów; przeciwnie – niech znowu zaczerpnie z czystego źródła wiary i na nowo niech się otworzy na coraz głębsze konteksty, sięgając nieskończonego i dobrego Boga. Dlatego stale potrzebna nam jest radość Ewangelii: 

    Choroby współczesnego świata oraz Kościoła nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszyć nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. […] Jedną z najpoważniejszych pokus tłumiących zapał i odwagę jest poczucie przegranej, przemieniające nas w niezadowolonych i rozczarowanych pesymistów o posępnej twarzy. Nikt nie może podjąć walki, jeśli nie wierzy w zwycięstwo. Kto zaczyna bez ufności, stracił wcześniej połowę bitwy i zakopuje własne talenty. Nawet z bolesną świadomością własnej kruchości trzeba kroczyć naprzód i nie poddawać się oraz przypominać sobie to, co Pan powiedział do św. Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). Chrześcijański triumf jest zawsze krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa, który się wznosi z waleczną czułością przeciw napaściom zła. Zły duch przegranej jest bratem pokusy oddzielenia przed czasem ziarna od kąkolu, produktem lękliwego i egocentrycznego zniechęcenia (Franciszek, Adhortacja Ewangelii gaudium 84-85). 

    Wiele pól kultury współczesnej nie jest jeszcze przeoranych i obsianych słowem Bożym, sakramentem i miłością. Prawdziwy chrześcijanin wie, że to zadanie czeka na niego. Nie ogląda się na innych i nie szuka wymówek, a tym bardziej nie ucieka i nie zamyka się we własnym domu, aby uprawiać nierząd z własną myślą, tworząc miejsca pustynne, gdzie zamiast życia panuje śmierć, zamiast miłości – chciwość i wyrachowanie, zamiast wolności – musztra podług tzw. „racji wyższej”.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2013 roku, w uroczystość

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Krzysztof Adamski 
WYZNAWCY I KRYTYCY DETERMINIZMU TECHNICZNEGO Próba ujęcia problemu w perspektywie etycznej

Ks. Marian Antoniewicz 
BÓG TRÓJOSOBOWY JAKO STWÓRCA Trynitarny wymiar stworzenia w ujęciu personalistycznym

Ks. Bogusław Drożdż 
UWAGI O NATURZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ EVANGELII GAUDIUM

Sebastian Jabłoński 
DOŚWIADCZENIE FUNDUJĄCE ANTROPOLOGII – UJĘCIE INTEGRUJĄCE FILOZOFIĘ ROMANA INGARDENA I MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA

Ks. Norbert Jerzak 
ROLA I ZADANIA KOŚCIOŁA WOBEC EMIGRANTÓW Odpowiedzialność za obchodzenie się z emigrantami w Kościele

Ks. Piotr Kot 
„IL RE ACCANTO ALLA PORTA” La funzione narrativa del lettore implicito di 2 Sm 18,1-5 e 19,1-9 nel contesto della storia di Davide

Mieczysław Kuriański 
ZINDEL W LATACH 1900-1946 Żywa historia wsi zachowana w pamięci i na obrazach jej przedwojennych mieszkańców z odniesieniami do teraźniejszości (Część II)

Gabriela Nastałek 
POLSKI FILM DOKUMENTALNY WOBEC KATOLICYZMU W LATACH 1945-1956 Analiza wybranych przykładów

Łukasz Płociniczak, Rafał Szopa 
METAFIZYCZNA INTERPRETACJA POJĘCIA „ZBIORU PUSTEGO” W ŚWIETLE DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

Beata Sobolewska Strzelczak 
POCZĄTKI SZKOLNICTWA PIJARSKIEGO Inspiracje dla współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej

Ks. Jerzy Szymik 
WOBEC DECHRYSTIANIZACJI Joseph Ratzinger/Benedykt XVI o zasadach i duchowości nowej ewangelizacji

Jan Wadowski 
ANTROPOLOGICZNE IMPLIKACJE DOŚWIADCZENIA MISTYCZNEGO

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
WERT DES INTERNETS – WERTE IM INTERNET

Ks. Adam Wiœniewski SDB 
ZARYS ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ KS. JÓZEFA KNOSAŁY (1878-1951)

Ks. Jacek Wojeński 
MIŁOŚĆ OJCOWSKA INSPIRACJĄ DLA REALIZACJI POSŁANNICTWA KATECHETY Wybrane aspekty
 

Teksty żródłowe

Kazimiera Jaworska 
ZAKAZ ZATRUDNIANIA ZAKONNIKÓW JAKO KATECHETÓW SZKOLNYCH


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 
Sławomir Zatwardnicki
Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga
(Ks. Bogusław Drożdż)

Alfred Läpple
Der Verlust des Glaubens. Wohin steuert Europa?
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Edith Stein Jahrbuch 2012
(Ks. Jerzy Machnacz)

Joseph Ratzinger (Benedykt XVI)
Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo
(Sławomir Zatwardnicki)

Kościół naszym domem – diecezja rodziną.
(Ks. Henryk Szeloch)

Stanisław Sławomir Nicieja
Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych [T. 1]
(Lilla Barbara Paszkiewicz)

Ks. Józef Pater
Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1951
(Kazimiera Jaworska)

Yves Semen
La familia secondo Giovanni Paolo II
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Sanktuarium Maryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku pod Bralinem
(Ks. Henryk Szeloch)

Bp Ignacy Dec
Trwajcie mocni w wierze. Rekolekcje dla księży dziekanów diecezji legnickiej wygłoszone w Krzydlinie Małej w dniach 12-14 listopada 2012 roku
(Ks. Bogusław Drożdż)

Uniwersytety trzeciego wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy
(Ks. Henryk Szeloch)

Wokół myśli Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża. Szkice filozoficzne
(Rafał Szopa)

Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej
(Elżbieta Osewska)

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wychowanie – dar dla młodzieży, wyzwanie dla państwa i Kościoła”
(Ks. Józef Stala)

Sprawozdanie z I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich „Współpracownicy komunii kościelnej”
(Ks. Bogusław Wolański)


Noty o autorach

Adamski Krzysztof
kapłan diecezji œwidnickiej, doktor (teologia moralna), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Œwidnickiej.

Antoniewicz Marian
kapłan archidiecezji poznańskiej, doktor (teologia dogmatyczna), adiunkt Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jabłoński Sebastian
doktor nauk teologicznych (filozofia), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jerzak Norbert
kapłan archidiecezji wrocławskiej, doktor habilitowany (historia Koœcioła), adiunkt Katedry Historii Koœcioła w Œredniowieczu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kot Piotr
kapłan diecezji legnickiej, doktor (nauki biblijne), adiunkt Katedry Egzegezy Nowego Testamentu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kuriański Mieczysław
doktor (teologia), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Nastałek Gabriela
absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Płociniczak Łukasz
doktor inżynier, asystent Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Sobolewska Strzelczak Beata
absolwentka Dolnoœlšskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Szopa Rafał
doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Szymik Jerzy
kapłan archidiecezji katowickiej, profesor, pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Œlšskiego.

Wadowski Jan
doktor (filozofia), adiunkt, członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Waleszczuk Zbigniew
kapłan diecezji Regensburg, doktor habilitowany (katolicka nauka społeczna), adiunkt, Catholic University of Eichstaett-Inglostadt, Niemcy.

Wiœniewski Adam
salezjanin, doktor (historia Koœcioła), absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Wojeński Jacek
kapłan diecezji legnickiej, doktor (teologia katechetyczna), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.