PERSPEC✝IVA XIII 2014 nr 1 (24)

PERSPEC✝IVA XIII 2014 nr 1 (24)

Wprowadzenie Redaktora

    Przekazując kolejny numer naszego czasopisma, życzymy sobie, aby trafiło ono do Waszych, być może tylko prywatnych, biblioteczek, które bez wątpienia najbardziej Was kształtują oraz czynią biegłymi i stabilnymi w różnych przedmiotach wiedzy. 

    Mamy świadomość, że waga bibliotek dla rozwoju kultury jest nie do przecenienia. Z pewnością długo należałoby szukać w kulturze tego, co nie znajduje się w zbiorach bibliotecznych. Czyż przestrzeń kulturowa w porównaniu z merytorycznymi zasobami bibliotek nie jest wysoce podobna? Nawet jeśli niektóre fakty kulturowo-społeczne wprost nie zostały zebrane i odnotowane w annałach zbiorów bibliotecznych, to i tak w formie sugestii czy idei już się tam znajdują. 

    Na pewno niepowtarzalną pod wieloma względami biblioteką bibliotek jest Pismo Święte. Ta Księga Ksiąg leży u podstaw całej kultury. Koresponduje ona przede wszystkim z człowiekiem, który w swym doświadczeniu religijnym komunikuje się z Bogiem. Harmonizuje także z biblioteką natury, która tak żmudnie jest badana za pomocą „szkiełka i oka”. 

    Ojczyzną wszelkich bibliotek jest ludzki umysł, jego twórczy potencjał, pachnący wonią Bożej Mądrości. Ten kulturowy świat bibliotek wypełnia świat wartości. Są tam niepowiązane z niczym luźne normy jak rzucone kamienie leżące na przejezdnej drodze. Wiele miejsca zajmują pełne w swej intelektualnej dojrzałości różne kodeksy normatywne. Na pewno dobrze odzwierciedlają bogactwo zachowań ludzkich, obecnych w praktyce życia społecznego w formie mocno zróżnicowanych i nad wyraz barwnych tzw. wzorów kulturowych. Należy dostrzec tam również skarbiec równań i to nie tylko matematycznych, które jak promienie światłego rozumienia wydobywają się z jeszcze tak bardzo zagadkowego oblicza przyrodniczego i kosmicznego. Ileż tych zdań, wzorów, pojęć, definicji, praw, przybliżonych określeń, wymyślnych kompozycji, poetyckich utworów, śmiałych teorii… Jak wiele tego kryją nasze biblioteki, wszystkie biblioteki ziemi: duże, małe i te kilkuksiążkowe, może tylko kartkowe. Forma zapisu jest ważna, ale jednak drugorzędna. Najpierw pasja gromadzenia informacji, ich rejestrowania i przetwarzania. Nie byłoby w tej pasji rozsądku, gdyby nie pragnienie udostępniania tego, co się mozolnie opracowało. Bez miłości bliźniego wszelkie zbieranie jest tylko próżnością; jest sianiem na zeschłej ziemi. A tego czynić nie wolno!

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2014 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych patronów diecezji legnickiej.

Artykuły

Ks. Ireneusz Celary 
Der Umgang mit dem Alter Praktisch-theologische Impulse

Ks. Bogusław Drożdż 
Ryzyko zniekształcenia ewangelizacji

Ks. Andrzej Jarosiewicz 
Prorocki etos teologii ks. Józefa Tischnera – od pierwszej zdrady po osoby i elementy teologicznego dramatu

Ks. Jarosław Kowalczyk 
Szpitale w Polsce przedrozbiorowej – na czym polegały różnice między szpitalem prepozyturalnym a parafialnym?

Ks. Sławomir Kowalski 
Zagadnienie małżeństwa w ujęciu św. Pawła na podstawie 1 Kor 7
oraz w zarysie nauczania pierwotnego Kościoła do III w. w oparciu o wybrane przykłady

Mieczysław Kuriański 
Żerniki Wrocławskie (Schönborn) na tle przynależności parafialnej
(od czasów najdawniejszych do zakończenia II wojny światowej)

Ks. Zdzisław Lec 
Troska o chorych. Apteka kolegium jezuickiego w Kłodzku i jej sprzedaż w 1777 r

Elżbieta Markiewicz 
Dysonans antropologiczny – o istotę obecności kryzysu kultury

Tomasz Niemas 
Etapy historii zbawienia w świetle przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30–37)

Stanisław Andrzej Potycz 
Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę

Wiesława Przybyło ASC 
Odosobnienie drogą do zjednoczenia z Bogiem

Anna Sutowicz 
Elementy duchowości przedtrydenckiej w rozważaniach pasyjnych benedyktynek legnickich

Karin Wawrzynek 
Die Wirkung und Bedeutung des schattenlosen Lichts in den theophanischen Erfahrungen der deutschen Frauenmystik des Mittelalters am Beispiel Hildegards von Bingen und Mechthilds von Magdeburg

Ks. Krystian Wilczyński 
Wkład Kościoła katolickiego w tworzenie się ośrodków opieki paliatywnej

Marzena Zakrzewska 
Sytuacja małżeństw w Polsce. Analiza socjologiczna

Paweł Zakrzewski 
Przemiany małżeństw i rodzin w Polsce. Analiza socjologiczno-pastoralna
 

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
Zorganizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży jako pole walki ideologicznej

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – Pierre Buhler
Anatomia oszustwa. Polska w czasach komunizmu
(Piotr Sutowicz)

Michael White, Tom Corcoran
Odbudowana. Czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie
(Ks. Bogusław Drożdż)

Czesław Kowalak
Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II wojnie światowej
(Wacław W. Szetelnicki)

Sławomir Zatwardnicki
Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim czyli jak chwalić Maryję i bronić Jej godności
(Ks. Bogusław Drożdż)

Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny
Red. Stanisław Andrzej Potycz
(Franciszek Antoni Marek)

Wiwisekcja czyli co dolega współczesnej kulturze
Red. ks. Andrzej Ziombra
(Jarosław Sempryk)

Ks. Zbigniew Waleszczuk
Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta
(Ks. Józef Stala)

Sprawozdanie z sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego „W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo”.
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z sesji naukowej „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny”.
(Adam Maksymowicz)

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego pastoralistów polskich „Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła”.
(Ks. Bogusław Wolański)

Noty o autorach

Celary Ireneusz
kapłan archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jarosiewicz Andrzej
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (ekumenizm), adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jaworska Kazimiera
doktor habilitowany (historia), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kierownik Katedry Historii Wychowania Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kowalczyk Jarosław
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (katechetyka), adiunkt Katedry Katechetyki w Instytutcie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kowalski Sławomir
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (historia Kościoła), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

Kuriański Mieczysław
doktor teologii (historia Kościoła), habilitant Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja).

Lec Zdzisław
kapłan archidiecezji wrocławskiej, profesor doktor habilitowany (historia Kościoła), kierownik Katedry Historii Kościoła Uniwersytetu Szczecińskiego.

Markiewicz Elżbieta
doktor, adiunkt Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy.

Niemas Tomasz
doktor (teologia biblijna), Wrocław.

Potycz Stanisław Andrzej
radca prawny, Legnica.

Przybyło Wiesława
siostra adoratorka (ASC), doktor teologii (duchowość), Częstochowa.

Sutowicz Anna
doktor nauk humanistycznych (historia), Wrocław.

Wawrzynek Karin Anna
doktor nauk humanistycznych (germanistyka), bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Wilczyński Krystian
kapłan archidiecezji gdańskiej, doktorant Katedry Teologii Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zakrzewska Marzena
doktor (teologia pastoralna), dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Warszawie.

Zakrzewski Paweł
doktor (teologia pastoralna), dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Moraczewskich w Warszawie.