PERSPEC✝IVA XIII 2014 nr 2 (25)

PERSPEC✝IVA XIII 2014 nr 2 (25)

Wprowadzenie Redaktora

    Co roku, zgodnie z tradycją papieską zapoczątkowaną przez św. Jana Pawła II, z okazji Światowego Dnia Chorego papież ogłasza specjalne orędzie. Poświęcone są one różnym zagadnieniom, które jednak zawsze łączy wspólny mianownik: człowiek, nad życiem którego górują choroba, samotność i niepełnosprawność. 
     Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego papież Franciszek zwrócił uwagę na wartość mądrości serca – sapientia cordis. W Orędziu (3.12.2014) napisał: 

 Mądrość ta nie jest wiedzą teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak opisuje ją św. Jakub w swoim Liście, "czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy" (Jk 3,17). Jest ona zatem postawą wzbudzoną przez Ducha Świętego w umysłach i sercach tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienie braci i dostrzegają w nich obraz Boga (1). 

     W swoich rozważaniach, mających postać medytacji, autor Orędzia, wychodząc od słów z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, choremu służyłem za nogi” (Hi 29,15), wyjaśnia, czym jest owa mądrość serca. Jest ona nade wszystko służbą bliźniemu. Nadto mądrość serca to trwanie przy bracie. To także wyjście poza siebie ku bliźniemu. Mądrość serca to również bycie solidarnym z bratem bez osądzania go. W nawiązaniu do ostatniego stwierdzenia Franciszek dodaje: 

 […] prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od owej fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się dokonanym dobrem (5). 

     Takiej mądrości serca potrzebuje każdy cierpiący człowiek, cała chora kultura i w ogóle ludzka cywilizacja. Czyż bez mądrości serca mniemana mądrość nie staje się cynizmem, a zachowanie hipokryzją? 
     W światło takiej sapientia cordis pragnie się wtopić również myśl naukowa zawarta w aktualnym wydaniu naszego czasopisma „PERSPECTIVA”. Życzenie to budujemy w oparciu o retrospekcyjnie ujęte doświadczenia edytorskie wcześniejszych publikacji, które zaowocowały obecnym, już 25. jubileuszowym numerem. Życzenie to również, i przede wszystkim, odnosimy do Boga, który przez rozgrzanie umysłów i serc, stale nas mobilizuje do coraz to odważniejszego „wyjścia”. 
     Jako redaktor tejże publikacji z serca dziękuję Wszystkim, którzy to dzieło wspomagają.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2014 r., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Artykuły

Adam Drozdek 
Monastic worldview of Paisii Velichkovskii

Ks. Bogusław Drożdż 
Ważniejsze problemy Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes. „Studium zdumienia” nad aktualnością soborowych tekstów w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II

Ks. Andrzej Jarosiewicz 
Prorocki etos teologii ks. Józefa Tischnera – od odkrycia winy do usprawiedliwienia w Bogu (Część 2)

Krystyna Jaskulska-Tomala 
Filozofia sztuki według Bierdiajewa

Kazimiera Jaworska 
Realizacja założeń polityki oświatowej w wybranych legnickich szkołach średnich w latach 1956–1961

Daria Ewa Klich osu 
Przejęcie przez Prowincję Polską Urszulanek Unii Rzymskiej urszulańskich klasztorów niemieckich na Ziemiach Odzyskanych

Ks. Sławomir Kowalski 
Wkład błogosławionego papieża Pawła VI w dzieło Soboru Watykańskiego II. W 50. rocznicę Soboru

Ks. Zdzisław Lec 
Dzieje jezuitów w Kłodzku w latach 1597-1776 

Piotr Liszka CMF 
Pole semantyczne terminu pneuma w antropologii chrześcijańskiej.

Andrzej Sobieraj 
Misterium passionis. Tajemnica cierpienia w myśli i teologii Romana E. Rogowskiego.

Ks. Janusz Wilk 
Pawłowa rekomendacja Tymoteusza w Flp 2,19–24

Ks. Edward Wiszowaty 
Duszpasterstwo wobec destrukcji środowiska psychicznego człowieka

Ks. Jacek Wojeński 
„Być” katechetą czy „pracować jako katecheta” dla młodzieży?

Anna Zellma 
Zaangażowanie nauczyciela religii w holistyczny rozwój młodzieży

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
Problem dekrucyfikacji szkolnictwa w 1958 roku w legnickiej prasie lokalnej

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 
Tomasz Stępień
Europa wobec cywilizacji. Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach. Zasady – Metoda – Zastosowanie
(Piotr Sutowicz)

Anna Michalska
Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu
(Anna Sutowicz)

Ks. Jan Klinkowski
Medytacje nad obrazem Stwórcy w człowieku
(Ks. Grzegorz Sokołowski)

Ks. Stanisław Dyk
Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Mieczysław Polak
Od teologii do eklezjologii pastoralnej. Zagadnienia fundamentalne
(Ks. Bogusław Drożdż)

„Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa
(Ks. Jan Klinkowski)

Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych „Projekt R2014. Katecheza o rodzinie – katecheza rodziny”
(Ks. Jarosław Kowalczyk)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa”
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z sesji naukowych „Rodzina wspólnotą życia i miłości”
(Ks. Bogusław Wolański)

Noty o autorach

Drozdek Adam
doktor (filozofia), wykładowca na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu, USA.

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jarosiewicz Andrzej
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (ekumenizm), adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jaskulska-Tomala Krystyna
magister (filologia polska i teologia), doktor (teologia), nauczyciel w ZSPU w Jeleniej Górze. Wrocławiu.

Jaworska Kazimiera
doktor habilitowany (historia), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kierownik Katedry Historii Wychowania Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Klich Daria Ewa
urszulanka (OSU), doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, archiwistka wspólnoty urszulanek we Wrocławiu.

Kowalski Sławomir
kapłan diecezji legnickiej, doktor teologii (historia Kościoła), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.

Lec Zdzisław
kapłan archidiecezji wrocławskiej, profesor doktor habilitowany (historia Kościoła), kierownik Katedry Historii Kościoła Uniwersytetu Szczecińskiego.

Liszka Piotr
klaretyn (CMF), profesor doktor habilitowany (teologia dogmatyczna), kierownik Katedry Eklezjologii i Sakramentologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Sobieraj Andrzej
doktor (teologia dogmatyczna), rejonowy wizytator nauczania religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wykładowca w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja PWT we Wrocławiu).

Wilk Janusz
kapłan archidiecezji katowickiej, doktor (teologia biblijna), nauczyciel akademicki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Wiszowaty Edward
kapłan archidiecezji warmińskiej, profesor doktor habilitowany (teologia dogmatyczna), kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wojeński Jacek
kapłan diecezji legnickiej, doktor (teologia katechetyczna), diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie.

Zellma Anna
profesor doktor habilitowany (teologia katechetyczna), kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.