PERSPEC✝IVA XVI 2017 nr 1 (30)

PERSPEC✝IVA XVI 2017 nr 1 (30)

S ł o w o   w s t ę p n e

Dwadzieścia pięć lat temu dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, w wyniku którego powstała diecezja legnicka. Ten wspaniały jubileusz upamiętnia między innymi wydana w bieżącym roku pod redakcją ks. prof. Stanisława Araszczuka książka pt. Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Pasterz diecezji bp Zbigniew Kiernikowski w słowie otwierającym tę książkę napisał:

Jako trzeci biskup legnicki z uznaniem patrzę na to wszystko, co dokonało się na tym terenie w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat. Szczególnie na to, co zostało zrealizowane w trzynastu latach posługi pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Wtedy bowiem kształtowały się podstawy istnienia i działania naszej diecezji. […] Bogata w wydarzenia była też dziewięcioletnia posługa drugiego biskupa legnickiego, Stefana Cichego, który z oddaniem i kompetencją kontynuował dzieło swego Poprzednika. Działania biskupów diecezjalnych były wspomagane przez pracę biskupów pomocniczych: bpa Adama Dyczkowskiego, bpa Stefana Regmunta i bpa Marka Mendyka. Także ich zaangażowanie jest drogocennym przyczynkiem do aktualnego stanu naszej diecezji, za który składamy jubileuszowe dziękczynienie.

Jubileuszu diecezji niestety nie doczekał na ziemi bp Tadeusz Rybak, odchodząc do domu Ojca Niebieskiego 7 marca br. W tym miejscu należy powiedzieć, że to jego decyzja sprawiła, że w naszej diecezji, w naukowym środowisku Wyższego Seminarium Duchownego powstało czasopismo „Perspectiva”. Wtedy też został określony jego naukowy profil: teologiczno-historyczny. Wyznaczone metodologiczne granice, strzeżone do dnia dzisiejszego przez redakcję periodyku, pozwoliły w minionych latach opublikować pokaźną liczbę materiałów naukowych, które językiem krytyczno-dokumentacyjnym zarejestrowały wiele faktów z życia młodej diecezji legnickiej.
Wraz z czcigodnymi Czytelnikami naszych legnickich studiów oddajemy chwałę Bogu i jesteśmy Jemu wdzięczni, że jubileusz diecezji legnickiej również nas objął swoim świętowaniem. Mamy nadzieję, że przyszłe wydania czasopisma równie obficie będą wypełniane rzetelną refleksją naukową nad tym wszystkim, co dzieje się w naszej diecezji legnickiej.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2017 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów diecezji legnickiej

ArtykułyTomasz Chłopecki
Koncepcje obozu rządzącego w Polsce wobec mniejszości narodowych w latach 1935-1939. Zarys problematyki polityczno-prawnej
THE GOVERNMENTAL CAMP’S POLICIES ON ETHNIC MINORITIESIN 1935-1939 IN THE SECOND REPUBLIC OF POLAND. GENERAL OVERVIEW FROM POLITICAL AND LEGAL PERSPECTIVE
Abstract
The aim of this article is to present the policies on national and ethnic minorities in 1935-1939 in the Second Polish Republic. Author describes the various approaches to these policies, proposed by the governmental camp, which were intended to reconcile the interest of the minorities (Ukrainian, German, Jewish, Belarusian) with the state interest of the Second Republic.

Ks. Krzysztof Dorna SDS
Permanentna formacja intelektualna i moralna jako wskazanie III rozdziału Dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
PERMANENT INTELLECTUAL AND MORAL FORMATIONAS AN INDICATION OF THE THIRD CHAPTER OF THE DECREEON THE MINISTRY AND LIFE OF PRIESTS PRESBYTORIUM ORDINIS
Abstract
An imitation of Christ is the task of every priest. The priestly vocation is realized through the preaching of the Word of God, celebrating the Sacraments and guidance of the Holy Church community. In order to fulfill this mission well, the Second Vatican Council enco-urages priests to permanent intellectual and spiritual formation. The third Chapter of the Decree on the Ministry and Life of Priests Presbyterorum Ordinis indicates special aids in the life of priests. These include: concern for the development of the spiritual life, deepening pastoral knowledge and material resources which are helpful in the act of commitment of charity. Authentic priest who strives for holiness in everyday life will be ready to help a modern man be closer to Christ.

Ks. Bogusław Drożdż
Wydarzenie eucharystyczne w Legnicy – spojrzenie pastoralne
EUCHARISTIC EVENT IN LEGNICA – PASTORAL POINT OF VIEW
Abstract
On 10 April 2016 the bishop Zbigniew Kiernikowski issued an announcement about the event that had taken place in St. Jack Church in Legnica and which has got hallmarks of the Eucharistic miracle. This fact made the sanctuary of St. Jack became a place of Eucharistic cult on a map of Poland and the world. Since 2 July 2016 the pilgrims arriving to Legnica in large may worship relics of the Lord’s Body which there are in the special prepared reliquary.

Bp Zbigniew Kiernikowski
Działanie człowieka dla Boga a dzieło Boga w człowieku (J 6,26-29)
L’OPERARE DELL’UOMO E L’OPERA DI DIO (GV 6,26-29)SommarioNell’articolo viene analizzato un frammento del dialogo dei Giudei con Gesù (Gv 6,26-29). L’esame di questo brano viene fatto tenendo conto del contesto degli avvenimenti descritti all’inizio del capitolo sesto del vangelo di Giovanni, cioè della moltiplicazione dei pani e della traversata del mare che precedono direttamente il dialogo (Gv 6,3-15 e 6,16-21). Il nodo centrale della ricerca consiste nellaquestione del rapporto tra l’imperativo imposto da Gesù agli uomini, suoi interlocutori, riguardo al “cibo che non perisce” e una specie di annunzio fatto da Gesù stesso, cioè che è proprio Lui che avrebbe dato questo cibo come dono del Figlio dell’Uomo. Sorge, quindi, la questione della relazione tra l’operare dell’uomo richiesto da Gesù e il dono di Dio promesso pure da Lui. L’argomento di questa relazione tra l’operare dell’uomo e l’opera di Dio si presenta in modo più acuto nel seguente passo del dialogo. Gli interlocutori di Gesù gli pongono la domanda circa la modalità di compimento delleopere di Dio. Gesù invece non dà loro una risposta adeguata alla domanda posta, ma piuttosto pronunzia una autorevole dichiarazione riguardante la vera opera di Dio che è la fede degli uomini. Nel corso della ricerca vengono esaminate le questioni circa il ruolo e il significato dell’imperativo: evrga,zesqe e la promessa del dono da parte del Figlio dell’Uomo: ὑμῖν dw,sei (6,27). Per rendere più evidente questa relazione dell’imperativo con la promessa dell’opera diDio vengono esaminati anchealcuni casi che presentano un simile problema, ad es. Dt 10,16 e 30,6. Alla fine si pone la questione dicome venga realizzata questa opera di Dio, cioè la fede. Questo “compito”, ma in realtà il compimento della promessa divina, non può essere ridotto allo sforzo umano. L’azione pastorale non può fermarsi alla costatazione o all’imperativo: l’uomo deve credere. Una tale concezione facilmente sfocia in una specie dimoralismo caratteristico delneo pelagianismo. Occorre, quindi, intraprendere una seria formazione dell’iniziazione cristiana di tipo catecumenale.

Marcin A. Klemenski
Dzieje klasztoru Augustianów-Eremitów pw. św. Krzyża w Chojnowie (1299-1539)
THE HISTORY OF THE ST. CROSS AUGUSTINIANS – EREMITES MONASTERY
Abstract
The aim of the article is to present the history of the Augustinian-Hermite Convent in Chojnów. It was the second monastery of the Augustinian Order in the Silesia. Small number of sources does not allow us to fully reconstruct the history of the monastery. The research problem is to establish a list of priors of the monastery. He also presents the economic and social history of the convent as well as its social composition. The convent was dissolved at the time of the Reformation.

Ks. Jan Klinkowski
Jan Chrzciciel – największy narodzony z niewiast (Łk 7,28)
ST. JOHN THE BAPTIST – THE GREATEST BORN OF WOMEN (LUKE 7:28)
Abstract
A person of St. John the Baptist stands in the borderland of Old and New Testament. He called for conversion unwaveringly, i.e. living according to Torah. John has begun the way of Christian asceticism. An attempt of limitation of own needs became its primary indicator in order to open to God and clean the interpersonal relationships of paying too much attention to material reality. Nowadays, when passing judgment on human being is determined by his purchasing power, address of John is more topical.

Ks. Marek Kluwak
Legnicka Kapituła Katedralna
CATHEDRAL CHAPTER IN LEGNICA
Abstract
Cathedral chapter in Legnica founded by decree of Congregation for the Clergy on 25 March, 1994 is being written into the structures of Legnica diocese, referring to tradition of Chapter in Wrocław and collegiate chapter in Legnica. Its main task is concern for more ceremonial celebrate of the liturgy in the cathedral church. It has got own statutes approved by bishop Tadeusz Rybak. The chapter is composed of priests having considerable standing and trust of the bishop, working to the benefit of diocese development. The activities of the chapter are focusing inter alia on participating in ceremonial celebrations in the cathedral in Legnica.

Jerzy Kotkowski
Sylwetka kapłana w homiliach abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonych w czasie liturgii święceń w latach 2002-2016
A PRIEST PROFILE IN THE HOMILIES OF ARCHBISHOP STANISLAW GĄDECKI DELIVERED DURING THE ORDINATION LITURGY IN THE YEARS 2002-2016
Abstract
Development is an attempt to analyze the teaching of Archbishop Stanislaw Gądecki, Metropolitan of Poznań for the priesthood under his homily, which he delivered during the ordination liturgy in the years 2002-2016. The article shows the specificity of the hierarchical priesthood, meaning and manifestations of the triple mission of the priest (tria munera Christi). It also refers to the condition of spiritually-moral, that a priest should be characterized. The priestly ministry are needed in virtue and grounds, among others, courage, justice, humility, deep spirituality. It is very important also the attitude of joy and unity, poverty and witnessing.

Ks. Adam Kubasik
Życie wieczne z Bogiem jako sens istnienia człowieka w nauczaniu Cerkwi greckokatolickiej w świetle listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego i bp. Hryhoryja Chomyszyna
THE ETERNAL LIFE WITH GOD AS THE ESSENCE OF HUMAN EXISTENCEIN THE TEACHING OF GREEK CATHOLIC CHURCH IN THE LIGHT OF THE PASTORAL LETTERS OF METROPOLITAN ARCHBISHOP ANDREY SHEPTYTSKY AND BISHOP HRYHORY KHOMYSHYN
Abstract
Although the period of the pastoral service of Metropolitan Archbishop Andrey Sheptytsky’s and bishop Hryhory Khomyshyn overlapped with the two world wars and complicated Polish-Ukrainian relations, they did not forget about the mission they were entrusted by God. The eternal salvation of their congregation was a goal above any earthly matters. “Sheptytsky did not write any theological treatises in which he would describe the meaning of life of all the redeemed in Heaven”. However, he did caution the worshippers against mortal sins which separated people from the sanctifying grace. He reminded the people that if they died in the state of mortal sin, they would be doomed to eternal damnation. Khomyshyn, in his pastoral letter On the Kingdom of Heaven on Earth, presented his teachings about Heaven as a place of the ultimate happiness of angels and people. He taught that to enter the Kingdom of Heaven, one had to show charity to others, and that the Gates of Heaven closed against those who did not love other people.

Mieczysław Kuriański
Islam – religia wojny czy pokoju?
ISLAM – RELIGION OF WAR OR PEACE?
Abstract
The article consists of the following parts: Introduction, Arab civilization and Islam, Sharia-Muslim law, Quran of jihad, Conclusion. The author asked himself: Islam is a religion of war or peace? He has given the answer: Islam is a religion of war – confirm this fact: Quran, history and practice. Verses peace subside verses war. Here stands the principle of abrogation. The Christian world and the Muslim must find anyway modus Vivendi.

Mirosław Rucki, Michael Abdalla
Zarys historii Kościołów Wschodu
AN OUTLINE HISTORY OF EASTERN CHURCHES
Abstract
The paper is a short review of the history of the Oriental Churches, starting with 12 Apostles up to the beginning of 21st century. Spread of Christian civilization of the East (Asia Minor, North Africa, Syria and Mesopotamia) took place earlier and was faster than it was in Europe. The centuries from 5th to 7th were the “golden age” of the Oriental Churches, but today’s radicalization of Islam and the wars in Iraq and Syria threaten the very existence of Christianity in the region. However, the mutual movement towards unity and reconciliation between Eastern and Werstern Churches provide some hope for the future.

Ks. Piotr Sierzchuła
Renesans osoby kard. Augusta Hlonda – czyli jego życie, działalność i nauczanie w wybranych publikacjach
RENAISSANCE OF PERSON OF CARDINAL AUGUST HLOND – THAT IS HIS LIFE, ACTIVITY AND TEACHINGIN SELECTED PUBLICATIONS
Abstract
Cardinal August Hlond, besides cardinal Stefan Wyszyński and the late John Paul II belongs to circle of the greatest personalities of the Church in Poland of the twenty century. In particular, since a collapse of communism in Poland his figure is being discovered again. It is evidenced by an increase of publications which move closer to his life, activity and teaching. It is a fact that his life influenced on the fates of Church in Poland and in the world. Since 1991 it has been carrying on process of beatification of God’s servant the primate August Hlond.

Anna Sutowicz
Wokół problemów fundacji i niepowodzenia w rozwoju benedyktyńskiego klasztoru w Krzeszowie
AROUND PROBLEMS OF FOUNDATION AND FAILURES IN DEVELOPMENTOF THE BENEDICTINE MONASTERY IN KRZESZÓW
Summary
After several dozen years of Benedictine absence, they were brought to Silesia by Henry the Pious, who in the near unknown period tried to fund a new monastic center. After the death of the duke, the fundation of black monks was accomplished in Krzeszow by the widow, princess Anna, with the consent of her son Boleslaw. In this way, she fulfilled the task of introducing the young successor who first appeared in politics in 1239. The assignment made in 1242 by Anna and her son predicted the need to expand the monastery area by the monks brought from Opatowice in the Czech Kingdom. This act was meant to strengthen the authority of Duke Boleslaw in the church environment with the manifestation of his program of power. In addition it was a stepping stone to the continuation of his father’s relationship with the Czech king. As a result of the lack of location privileges and no interest of Prince Duke of Legnica the acts made in 1254 and 1256 did not allow for the development of the monastery which ultimately determined his retirement of Silesia in 1289.

Dominika Warmuz, Iwona Beata Koleśnik
Uzależnienie od hazardu kryzysem jednostki i rodziny
GAMBLING ADDICTION AS A CRISIS OF THE INDIVIDUAL AND FAMILY
Abstract
Gambling addiction touches not only addicted person but all his family as well. In the first part of the paper was described what is an addiction, in particular behavioral addiction to which belongs the gambling addiction. Moreover, the phases of addiction development and crisis of the individual are also discussed. In the second part of the paper, an interpretation of the woman whose husband is gambler was made so based upon this to discuss an influence of addiction of the individual on the family life in the light of family crisis.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Marek Żak
Dwa źródła o wizycie prymasa Augusta Hlonda we Wrocławiu w lipcu 1946 roku

Marek Żak
„W Legnicy”. Reportaż o mieście z 1947 roku

RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

– Całość recenzji i omówień –

Ks. Janusz Wilk
Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne
Katowice 2015, ss. 457
(Ks. Sławomir Stasiak)

Tim Dowley
Der Atlas zur Reformation in Europa
Neukirchen-Vluyn 2016, ss. 160
(Ks. Jacek Froniewski)

Dorota Muszytowska
Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba
Warszawa 2016, ss. 358
(Ks. Sławomir Stasiak)

Łukasz Barański, Jerzy Sojka
Reformacja. T. I: Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku. Cz. 1
Bielsko-Biała 2016, ss. 246
(Ks. Jacek Froniewski)

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
Kościół a jedność. 500-lecie reformacji (Kraków, 28 lutego 2017 r.)
(Ks. Jacek Froniewski)